Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10199
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖrmeci, Cankuttr_TR
dc.contributor.authorSaroğlu, Eliftr_TR
dc.date2004tr_TR
dc.date.accessioned2015-11-09T14:19:46Z-
dc.date.available2015-11-09T14:19:46Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/10199-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004en_US
dc.description.abstractUydu görüntüleri, farklı zamansal ve mekansal ölçeklerde haritalar üreterek yeryüzünün araştırılması için, birçok bilim dalında kullanılabilen önemli kaynaklardır. Orijinal uydu görüntüleri, genellikle geometrik distorsiyonları içerdiğinden ve bir projeksiyon düzleminde kaydedilemediğinden dolayı harita amaçlı kullanılamazlar. Geometrik dönüşüm yapılarak uydu görüntülerinin distorsiyonları elimine edilir ve görüntüler harita projeksiyonuna dönüştürülürler. Bu çalışmada, İstanbul-Avrupa yakasını içeren farklı uzaysal çözünürlüğe sahip, Landsat 5 TM (30m), SPOT P (10m) ve IRS 1C (5,8m) görüntülerinin, statik GPS, DGPS, 1/5000 ve 1/25000 ölçekli haritalardan elde edilen koordinat değerleri kullanılarak geometrik dönüşümü yapılmıştır. Dönüşüm için birinci derece polinom eşitlikleri kullanılmıştır. Her bir dönüşümün iç doğruluk değerleri incelenerek, iç doğruluğun çözünürlüğe, referans veri türüne, yer kontrol noktası sayısı ve dağılımı ile olan ilişkisi incelenmiştir. Dönüşümler yapıldıktan sonra, yer kontrol noktaları haricinde kontrol noktaları seçilmiştir. Bu noktaların statik GPS ölçmelerinde elde edilen koordinat değerleri hatasız olarak alınarak, her bir dönüşümün dış doğruluğu hesaplanmış ve dış doğruluğa etki eden faktörler belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractRemotely sensed data are important source which can be used in a variety of subjects for the purpose of studying earth surface by producing maps over a wide range of spatial and temporal scales. Raw satellite images can not be used as maps, because they contain geometric distortions and they are not in a registered projection plane. By means of rectification, geometric distortions of satellite images are eliminated and images are transformed into map projection. In this research, images of Istanbul-European side acquired from Landsat TM (30m), SPOT P (10m), and IRS 1C (5.8m) satellites were geometrically corrected by using data obtained from static GPS, DGPS, 1/5000 and 1/25000 scaled topographic maps data. First order polinom equations were used for geometric correction. Inner accuracy of each geometric correction was examined and the relationship between inner accuracy and resolution, reference data type, ground control point number and distribution was investigated. After performing rectification, check points were selected for the aim of analyzing outer accuracy. Static Survey results of check points were taken as correct values and outer accuracy of each geometric correction was examined .Finally, parameters related to outer accuracy were determined.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectGeometrik dönüşümtr_TR
dc.subjectdış doğruluktr_TR
dc.subjectLandsat 5 TMtr_TR
dc.subjectSPOT Ptr_TR
dc.subjectIRS 1C.tr_TR
dc.subjectGeometric correctionen_US
dc.subjectouter accuracyen_US
dc.subjectLandsat 5 TMen_US
dc.subjectSPOT P; IRS 1C.en_US
dc.titleFarklı Çözünürlükteki Uydu Görüntülerinin Geometrik Dönüşümü Ve Dönüşüm Sonucunda Elde Edilen Görüntülerin Dış Doğruluğunun Araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeRectification And Outer Accuracy Analysis Of Remotely Sensed Data Which Have Different Spatial Resolutions.en_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentJeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeodesy and Photogrametry Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2226.pdf1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.