Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/10197
Title: Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Altyapı Uygulamaları Ve Analizi
Other Titles: Analyzing Sewerage Applications With Gis
Authors: Şeker, Dursun Zafer
Sakız, Arzu
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Geodesy and Photogrametry Engineering
Keywords: CBS
Altyapı
Nüfus ve Debi Tahmini
GIS
Sewerage
Population and Flow Estimation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, altyapı uygulamalarının Coğrafi Bilgi Sistemleriyle yapılması ve sistemin analizi anlatılmıştır. Seçilen bölgeye ait mevcut ve planlanan atıksu hatları, dere hattı, halihazır haritalar ve havzalar sisteme aktarıldı. Nüfus ahesaplarının yapılmasında karşılaşılan problemler ve nüfus tahmini hesap yöntemleri anlatıldı. Atıksu hatları için 2033 yılı nüfus tahminleri ve debi hesapları yapıldı. Hesaplanan debi ve nüfuslar havzaların öznitelik tablolarına aktarıldı. Atıksu hatları ve havzaların öznitelik tablolarından yararlanılarak sorgulamalar yapıldı. Nüfus ve debi tahminleri şimdiki durumla karşılaştırılarak, atıksu hatlarının 30 sene sonra da çalışır durumda olacağı sonucuna ulaşıldı. Hesaplarda kullanılan nüfus yoğunluklarının gelecek durum gözönüne alınarak verildiği belirlendi. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin altyapı uygulamalarında sağlıyacağı kolaylıklar anlatılmaya çalışıldı.
In this study sewerage application with using GIS and analyzing system are explained. Existing and planned wastewater line of chosen area, stream channel, maps and basins added to the system. Population estimation of 2033 and flow calculation are made. Calculated flow and population added to the attributes tables. The system queried with use of wastewater line and basins attribute tables. Population and flow estimation compared with today conditions and found the result of thirty years later wastewater line still work. The problems of calculation and population estimation methods explained. Population density which used in calculation determined with future situtions. When GIS used for sewerage applications obtained more easiness.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/10197
Appears in Collections:Geomatik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1369.pdf1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.