Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9774
Title: Agregaların Mekanik Özellikleri İle Dokusal Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Other Titles: Investigation Into The Correlation Between Mechanical And Textural Properties Of Aggregates
Authors: Nasuf, Erkin
Akkoç, Emel
Maden Planlaması ve Ekonomisi
Mining Planning and Economy
Keywords: Agregalar
Dokusal özellikler
Doku katsayısı
Fiziksel özellikler
Mekanik özellikler.
Aggregates
Texture Coefficient
Physical Properties
Textural Properties
and Mechanical Properties
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Agregalar ile yapılan bu çalışmanın amacı, agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri ile dokusal özellikleri arasında bir ilişkinin var olup olmadığını tespit etmektir. Agregalar üzerine yapılan bu çalışma bir çok deneyi kapsamaktadır.deneylerde kullanılmak üzere ayrı ayrı ocaklardan 21 adet agrega numuneleri getirtilmiştir. Bu deneylerin içeriklerine bakıldığında, agreların fiziksel ve mekanik özelliklerini ve dokusal özelliklerini belirleme üzerinedir. Mekanik özelliklerini belirlemede, aşınmaya karşı dayanıklılık testi (Los Angeles Testi) yapılmıştır. Agregaların fiziksel özelliklerini belirlemede ise özgül ağırlık ve su emme deneyleri yapılmıştır ve ayrıca bu deneye paralel olarak buradan bulunan değerlerle porozite, yoğunluk, boşluk oranı, doluluk oranı değerleri tespit edilmiştir. Dokusal özelliklerini belirlemede ise, agrega numunelerinden ince kesitler alınarak optik mineroloji laboratuvarında görüntü işleme setinden resimleri çekildikten sonra Leica Qwin programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz sonucunda agregaların doku katsayıları hesaplanmıştır. Agregaların dokusal özelliklerinin tespitinde, Howarth ve Rowlands tarafından 1987 yılında yaptıkları çalışmalar doğrultusunda öne sürülen doku katsayısı (TC) kavramından yararlanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda aşınma direnci ile TC arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
The main objective of this study is to investigate the correlation between mechanical – physical properties and textural properties of aggregates. A lot of tests are carried in this research. 21 different aggregate samples are tested in this study. In order to understand the mechanical properties of the samples, Los Angeles weathering tests are carried out. After that, in order to determine the physical properties of aggregates samples, specific gravity, water content, porosity, the ratio of space, and the ratio of filling test are carried out in this research. In order to understand the textural properties of the aggregates samples, after taking thin slices from the aggregate samples, these thin slices are quantifying by using an image processing computer programmed which is Leica Q win in image processing laboratory. After that, it is possible to determine the textural properties of aggregates. After all tests are done, the correlation is investigating by using the well-known statistical procedures such as linear regression analysis.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9774
Appears in Collections:Maden Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2133.pdf3.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.