Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9739
Title: İstanbul’da Konut Fiyatını Etkileyen Kent Formu Elemanlarının Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon İle İncelenmesi
Other Titles: Analysing The Effect Of Urban Form Elements On House Prices In Istanbul By Geographically Weighted Regression
Authors: Dökmeci, Vedia
Yazgı, Burçin
427963
Şehir ve Bölge Planlama
Urban and Regional Planning
Keywords: Kent Formu
Konut Fiyatı
İstanbul
Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon
Urban Form
House Prices
Istanbul
Geographically Weighted Regression
Issue Date: 11-Apr-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kent formu elemanları gerek bileşenleri gerekse de saydam yapıları dolayısıyla kent dinamikleri ve kent analizleri açısından büyük öneme sahiptirler. İstanbul uzun ve zengin geçmişi ile çok farklı kent formu karakteristiklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu çok yönlü yapılarına rağmen, kent formu elemanlarının kent çalışmalarında özellikle de kantitatif çalışmalarda kullanımı pek tercih edilmemiştir. Bunun bir diğer nedeni ise, kent formu elemanları, her ne kadar kent analizleri için güçlü bileşenler olsalar da, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir yapıda olmamalarıdır. Bu nedenle de kentsel ekonomik dinamiklerle kentsel çalışmalar arasında, kent formu elemanları odaklı bazı açıklıklar bulunmaktadır. Diğer eksikliği duyulan konu ise İstanbul’da mekansal etkileşim üzerine yoğunlaşan çalışmaların azlığıdır. Kent ekonomik dinamikleri ile kent çalışmaları arasındaki kopukluğu gidermek adına, bu çalışma ile İstanbul’da kent formu elemanlarının konut fiyatı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu amaca yönelirken, genel global ölçekli benzerliklerdense, İstanbul İli’ndeki lokal farklılıkları anlayabilmek için lokal regresyon yöntemlerinden biri olan coğrafi ağırlıklandırılmış regresyon yöntemi kullanılmıştır.
Urban form elements play an important role in urban dynamics and in urban analysis with respect to their transparent structure. Istanbul, having a long and rich historical background, displays various urban form characteristics. However, this multi-dimensional structure of urban form elements has generally not been used in urban studies especially for the quantitative ones. One of the reasons is, urban form elements are not in the measurable and comparable forms required in order to use them in urban analysis. Therefore, there is a missing link between urban economy dynamics and urban studies in the sense of urban form elements. There is also a lack of studies focusing on the spatial interaction interpretations within the city of Istanbul. For that reason, the impact of urban form elements on house prices in Istanbul will be investigated. While focusing on these purposes, a local regression modeling technique; geographically weighted regression will be used in order to understand the local variations rather than the global scale similarities in the city of Istanbul.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/9739
Appears in Collections:Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12486.pdf4.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.