Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9550
Title: Cevher Kırıcıya Ait Kazıklı Temelin Dinamik Analizi
Other Titles: Dynamic Analysis For Pile Foundation Of Ore Crusher
Authors: Özüdoğru, Kemal
Uysal, Hüsnü
Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: cevher kırıcı
kazık
novak dinamik analizi
rijitlik
sönüm
genlik
ore crusher
pile
novak dynamic analysis
stiffness
damping
translation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, kazıkların dinamik yükler altındaki davranışları teorik ve uygulamalı olarak incelenmiştir. İlk kısımda Novak Dinamik Analizi ile dinamik yükler altındaki tekil kazıkların davranışından, kazıklarda grup etkisinden, kazık başlığının zemin ile sürtünmesinden doğan etkiden ve rijitlik-sönüm değerleri ile dinamik denge denklemlerinin kullanılmasına ilişkin teoriden bahsedilmiştir. İkinci kısımda Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’na ait 1 No’lu cevher kırıcı hakkında temel bilgiler verilip; temele ait kazıkların tekil kazık olarak davranışları, kazıkların grup oluşturması halinde grup etkileri, kazık başlığının zemin ile sürtünmesinden doğan etkiler ve makina-temel için dinamik denge denklemleri kullanılarak sistemin x-y-z eksenleri doğrultusundaki genlik ve frekans değerleri belirlenmiştir. Son olarak bulunan değerlerin istenen sınırlar içinde olup olmadıkları kontrol edilmiş ve temel sisteminin güvenilirliği araştırılmıştır.
In this study, the behaviours of piles under dynamic loads are examined with theoretical and practical approaches. In the first part, which is about Novak Dynamic Analysis, single pile response under dynamic loads, the group effects of the pile groups, the effect which is caused by friction between soil and pile cap and using the dynamic balance equations with values of stiffness-damping are mentioned. In the second part, general information about the first ore crusher at Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları are given. The behaviours of the single piles of foundation, the group effect of the pile groups and the effect which is caused by friction between soil and pile cap are calculated. For machine-foundation system, values of translation and frequency at x-y-z axises are determined by using the dynamic balance equations. In the last part of the study, these results are checked for under the security edge and the stability of the pile foundation.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/9550
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2447.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.