Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9386
Title: Doğal Taş Maden Ocaklarının Planlanması Amacıyla Süreksizliklerinin Üç Boyutlu Olarak Modellenmesi
Other Titles: For The Planning Purposes Modelling Of The Discontinuties In The Natural Stone Quarries
Authors: Nasuf, Erkin
Önsel, İbrahim Emre
Maden İşletme
Mineral Processing
Keywords: süreksizlik
çatlak
kaya
kayaç
blok
doğal
taş
mermer
oryantasyon
ocak
maden
fracture
discontinuity
joint
orientation
naturel
stone
marble
block
quarry
rock
mass
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kaya mostralarında, şeritmetre ve jeolojik pusula kullanılarak toplanan veriler, süreksizliklerin rastgele dağıldığı ve dairesel olduğu kabul edilerek işlenir. Elde edilen istatistiksel verilere uygun rastgele çatlaklar üretilerek kaya kütlesinin görünmeyen bölümlerindeki çatlaklarla aynı istatistiki özelliklere sahip 3 boyutlu çatlak haritası elde edilir. Bu haritalar, mermer ve granit gibi doğal taş malzemelerinin üretiminin gerçekleştirildiği maden ocaklarındaki yapının değerlendirilmesinde kullanılır. Bu sayede ocak planlanması, üretilecek blok boyutlarının kestirilmesi, verimi ve tüm ocak faaliyetlerinin optimizasyonunun yapılması sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu haritanın elde edilebilmesini sağlayacak bir yazılımın geliştirilmesi ve doğal taş madenlerinde uygulanabilir hale getirilmesidir.
The data, which is collected from exposed rock faces by using a tape meter and a geologic compass, is processed with the acceptance of circular shape and randomness of discontinuities. Random fractures are produced by using the obtained statistical information. A 3D discontinuity map is drawn, which has the same statistical properties with the unexposed rock mass. This map is used to validate the structure of the quarries, where natural stones like marble and granite produced. This helps in planning the pits, assuming the dimensions of producible blocks, increasing efficiency and optimizing the mining applications. The aim of this work is to produce a software which is able to obtain this kind of map and make it applicable in natural stone quarries.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/9386
Appears in Collections:Maden Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4354.pdf4.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.