Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9339
Title: Çayeli Bakır Cevherlerinin Flotasyon Yöntemi Kullanılarak Seçimli Zenginleştirilmesinin Araştırılması
Other Titles: The Investigation Of Selective Recovery Of Çayeli Coper Ores By Flotation
Authors: Güney, Ali
Benkli, Yunus Emre
Cevher Kömür Hazırlama ve Değerlendirme
Coal and Mineral Processing
Keywords: Bakır
Çinko
Kolon Flotasyonu
Coper
Zing
Column Flotation
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Çayeli bakır işletmesine ait klastik siyah cevherin flotasyon yöntemi kullanılarak seçimli zenginleştirilmesinin araştırıldığı bu çalışmada ilk önce cevherin karakterizasyonunu belirlemek amacıyla Tüvenan cevher üzerinde fiziksel, kimyasal ve minerolojik etüdler yapılmıştır. Zenginleştirme deneylerinin ilk adımı olan klasik flotasyon deneylerinde, reaktif miktarı reaktif cinsi ve kıvam süreleri belirlenmiştir. Klasik flotasyon deneyleri sonucunda en iyi akım şeması belirlenmiş ve bakır ve çinko devrelerinin ara ürün nitelikli süpürme konsantreleri ile temizleme artıkları sisteme geri döndürülmüştür. Kolon Flotasyonu Deneylerinde ise kaba bakır devresi konsantresi pilot ölçekli kolon ünitesine beslenerek flotasyon kolonu çalışma parametreleri olan Hava miktarı, pülpte katı oranı ve yıkama suyu miktarları tayin edilmiş ve en iyi parametre olarak; pülpte katı oranı %15, hava miktarı 1.11 cm/s, yıkama suyu miktarı 0.28 cm/s ve köpük zonu kalınlığı; kaba bakır flotasyon devresinde 100 cm, bakır temizleme devresinde ise 50 cm olarak bulunmuştur..
In this study, first of all, the physical, chemical and mineralogical analysis were made in order to determine the characterization of the ore. First, the classic flotation experiments were caried out to determine the amount of the reagent, the type of the reagent, and the conditioning time. At the column flotation experiments, the rougher copper concentrate was fed to the column cell in a labaratuary scale, and the parameters of column method such as the amount of air, pulp ratio and the amount of the cleaning water were determined. Finally, the best parameters were found as 15% pulp ratio, 1.11 cm/min as an amounf of air and 0.28 cm/min as an amount of cleaning water.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9339
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2174.pdf2.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.