Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9064
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArslan, Özcantr_TR
dc.contributor.authorGönel, Orhantr_TR
dc.date2013tr_TR
dc.date.accessioned2013-06-04tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-03T13:38:32Z-
dc.date.available2015-09-03T13:38:32Z-
dc.date.issued2013-09-13tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9064-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013en_US
dc.description.abstractDeniz taşımacılığı, küresel ticaretin her zaman en önemli taşıma kolu olmuştur. Enerji, tıbbi malzeme ve ilaç, gıda ve benzeri hammaddelerin ve ürünlerin taşınabilmesi ve insanların kısa ve uzun mesafelerde ulaşım sağlayabilmesi için deniz taşımacılığı modern hayatın için bir zorunluluktur. Hava taşımacılığı, kara taşımacılığı, raylı sistem taşımacılık ve alternatif taşıma yöntemleri günümüz insan ihtiyaçlarının karşılanması için yetersizdir. Dünya ticaretinde oluşan ekonomik krizler, yeni ticari akımlar, sürekli değişen küresel arz talep dengesi her zaman denizciliği etkilemiştir. Navlunlar, gemi talebi ve bağlı olarak gemi arzı hiçbir zaman sabit kalmamıştır. Gemiadamı arz ve talebi belirli sebeplere bağlı olarak sürekli değişim göstermiştir. Denizciliğe olan ilgi hiçbir zaman sabit olmamakla beraber devlet ve özel sektör tarafından arz-talep dengesi tam olarak değerlendirilmeden ve uygun altyapı araştırmaları yapılmadan yeni eğitim kurumları açılmıştır. Gemiadamı eğitim kuruluşlarının kontenjanları, eğitimin içeriği ve gemiadamı politikaları uygun aralıklarla değerlendirilerek gerekli değişiklikler yapılamamıştır. Bu sebeplerden ötürü gemi adamı arz ve talebinde her zaman dalgalanmalar olmuş ve çoğu zaman uygun denge yakalanamamıştır. Kimi zaman sektörde yeterli gemi adamı bulunamadığı için kimi zaman da mevcut gemi adamları istihdam edilemediği için sorunlarla karşılaşılmıştır. Çoğu zamanda gemiadamları uygun şekilde eğitilmediği ve sektör ihtiyaçları değerlendirilmediği için sorunlar çıkmıştır. Bu çalışmada, günümüzdeki mevcut gemi adamı arz-talebi incelenecek küresel ve yerel deniz ticaretini etkileyen faktörlerin etkileri araştırılacak ve buna bağlı olarak da gelecekteki istihdam arz talebi ve bu talepler doğrultusundaki kapasite ve eğitimin niteliği araştırılacaktır. Gemiadamı arz-talebinin gelecekte alacağı hal tahmin edilmeye çalışılarak, oluşabilecek farklı senaryolar yaratılmıştır. Bu senaryolara göre gelecekte olabilecek durumlar analiz edilmiş, sonuçlar ve önermelerde bulunulmuştur. Geçmişte uygulanan ve günümüzde uygulanmaya devam eden eğitim planlamalarının ve gemiadamı politikalarının günümüzde bazı sorunlara sebep olduğu ve gelecekte daha büyük sonuçlara sebep olacağı görülmektedir. Bu sorunların çözülebilmesi için izlenen gemiadamı eğitiminde ve gemiadamı politikalarında bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bir diğer önemli konu ise ülkemizde oluşan gemiadamı arz fazlalığına istihdam sağlamak, ülkemizdeki işsizlik seviyesinin azaltılması ve gelir seviyesinin artması için Türk gemiadamı arzının yabancı gemiadamı talebi ile birleşmesi gerekmektedir. Bu çalışmayla, Türkiye için ihtiyaçlar doğrultusunda iş gücü arzı sağlanarak iş gücü kaybının ortadan kaldırılması ve eğitimin uygun şekilde planlanarak denizcilik alanında verimliliğin artırılması hedeflenmektedir.tr_TR
dc.description.abstractSince a very long time, most important transportation mean of global trade has been maritime transportation. Maritime transportation is a must have necessity of modern life, in order to provide transportation for energy, medical supplies medicines, related raw materials, products and also transportation for people in short and long distances. Air transportation, land transportation, rail transportation and alternate transportation means are insufficient for meeting human needs. Economic crisis occur in global trade, new commercial trends, continuously changing global supply demand/equilibrium has always affected maritime industry. Freights, ship supply and ship demand has never been constant. Maritime manpower supply and demand has continuously shown variance due to particular reasons. Although interest on maritime has never been constant, new educational institutions are established without exactly evaluating supply - demand equilibrium and making infrastructure survey by state and private sector. Maritime education institutions quotas, content of education and maritime manpower policies hasn’t been evaluated in proper intervals and required changes hasn’t been taken into account. For these reasons there has always been fluctuation in seafarer supply - demand equilibrium and most of the time proper balance couldn’t been achieved. Problems encountered sometimes due to finding adequate seafarer, sometimes due to unavailability for employing seafarers. Most of the times problems occur due to improper training of seafarers and because sector needs haven’t been evaluated. In this study by analyzing current supply demand equilibrium of seafarers on the present day by studying effects of the factors affecting global and domestic marine trade; according to these future employment supplies - demand equilibrium and in accordance with these demands capacity and qualification of education will be researched. By guessing future supply and demand equilibrium, different scenarios are being created. By analyzing different circumstances according to these scenarios are analyzed and suggestions are made. It can be seen that, education plans and seafarer policies followed previously and policies being followed now are now causing some problems and are going to cause some problems in future. To overcome these problems, changes has to be made in seafarer education and seafarer training. One other important issue is; in order to provide employment for supply surplus, lower unemployment in our country and increase income level, Turkish manpower supply has to meet with foreign manpower demand. By this study it is intended to avoid man power loss in Turkey and increasing efficiency in maritime sector by providing manpower supply and education in line with the requirements.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectGemiadamı İstihdamıtr_TR
dc.subjectSeafarer Employmenten_US
dc.titleGemiadamı Arz-talebinin İncelenerek Gelecekteki İstihdam Ve Eğitimin Planlanmasıtr_TR
dc.title.alternativePlanning Future Employement And Training By Analyzing Seafarer Supply & Demanden_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID10002217tr_TR
dc.contributor.departmentDeniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMaritime Transportation and Mangement Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13521.pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.