Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9053
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKırval, Leventtr_TR
dc.contributor.authorKarahan, Cengiz Bahadırtr_TR
dc.date2011tr_TR
dc.date.accessioned2011-06-27tr_TR
dc.date.accessioned2015-09-03T13:38:30Z-
dc.date.available2015-09-03T13:38:30Z-
dc.date.issued2011-06-27tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/9053-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Avrupa Birliği (AB)’nin denizcilik politikalarını ve bu politikalar doğrultusunda geliştirilen hukuksal mevzuatını tarihsel bir bakış açısıyla incelemektir. Çalışmada öncelikle AB’nin tarihçesi derinleşme (birlik çapında bütünleşmenin sağlanması) ve genişleme (birliğe yeni üyelerin katılması) eksenlerinde anlatılacaktır. Bu kısımda Avrupa’daki bütünleşme çabaları, AB’nin kuruluşu, bütünleşmeyi güçlendiren önemli anlaşmalar ve ortak politikalardan ve ayrıca AB’nin genişleme dalgalarından bahsedilecektir. Daha sonra AB kurumları kısaca tanıtılarak AB’nin yapısı ortaya konacak ve politika ve mevzuat oluşturma yöntemleri açıklanacaktır. Özellikle AB Konseyi, AB Bakanlar Konseyi, Komisyon, Parlamento ve Adalet Divanı gibi ana kurumlarının görev ve sorumlulukları açıklanacaktır. Çalışmanın esasını oluşturan bölümde ise AB denizcilik politikalarına genel tarihi bir bakışın ardından, denizcilikle ilgili AB mevzuatı deniz güvenliği, deniz emniyeti, deniz çevresinin korunması, denizcilikte hizmet sunumu serbestisi ve adil rekabet, modlar arası taşımacılık, limanlar ve deniz iş gücünün istihdamı ve çalışma koşulları konu başlıkları altında incelenecektir. Bu konulara ilişkin yayınlanmış tebliğ, tüzük, direktif ve kararlar kısaca özetlenecektir. Aynı zamanda AB’nin denizcilikle ilgili bölgesel düzenlemelerinin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO), vb. uluslararası kuruluşların küresel kurallarıyla olan ilişkisi de sorgulanacaktır. Son olarak Türk denizcilik sektörünün AB denizcilik politikaları ve mevzuatına uyum konusunda mevcut durumuna kısaca değinilecektir. Söz konusu çalışmanın, halen AB’ye tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye’nin denizcilik ile ilgili ulusal mevzuatının AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesine yönelik çabaları destekleyeceği değerlendirilmektedir.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this work is to analyse the European Union (EU) maritime policies and the legislation developed parallel to this policies in a historical perspective. In the first part of the work the history of EU will be explored by means of the deepening (the integration through the union) and the widening (the entrance of new members to the union) axes. In this part, it will be mentioned about the integration efforts in Europe’s history, the foundation of the EU, important treaties enhancing the integration and the common policies as well as the enlargement waves. Then by presenting the EU institutions briefly, EU’s structure will be put forth and the policy and legislation making procedures will be explained. In this part, the duties and the responsibilities of the main bodies of the EU such as European Council, The Council of the EU, Commission, Parliament and Court of Justice will be explained. In the main part of the work, after a general historical look to the EU maritime policies, the maritime legislation will be analysed under the articles of maritime safety, maritime security, protection of marine environment, freedom to provide services and free competition in maritime sector, intermodal transport, seaports and employment and working conditions of maritime labour. The communications, regulations, directives and decisions relating with these issues will be summarized. At the same time, the relationship between the regional maritime regulations of the EU and the global rules of International Maritime Organization (IMO), International Labour Organization (ILO), World Trade Organization (WTO), etc. will be examined. Finally the current situation of Turkish maritime sector and its harmony to the EU maritime policies and legislation will be briefly mentioned. It is evaluated that above mentioned work will support Turkey’s efforts in order to harmonize its national legislation with EU’s acquis communautaire, particularly during the negotiation process for full membership to the EU.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectdenizcilik politikalarıtr_TR
dc.subjectdenizcilik mevzuatıtr_TR
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectmaritime policiesen_US
dc.subjectmaritime legislationen_US
dc.titleAvrupa Birliği Denizcilik Politikaları Ve Tarihsel Olarak Denizcilik İle İlgili Geliştirilmiş Olan Hukuksal Mevzuattr_TR
dc.title.alternativeEuropean Union’s Historically Developed Legal Regulations For The Maritime Sectoren_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID403743tr_TR
dc.contributor.departmentDeniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentMaritime Transportation and Mangement Engineeringen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11662.pdf2.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.