Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9050
Title: Gemi Zabitleri - Zabit Adayları İle Kürek Sporcularının Karşılaştırmalı Denge Analizleri
Other Titles: Comparative Balance Analysis Between Ship Officers / Candidates And Rowing Athletes
Authors: Güler, Nil
Güngör, Görkem
Deniz Ulaştırması ve Liman İşletmeciliği Mühendisliği
Maritime Transportation and Mangement Engineering
Keywords: Denge
Statik Denge
Dinamik Denge
Denizcilik
Kürek
Balance
Static Balance
Dynamic Balance
Maritime
Rowing
Issue Date: 2-Jul-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, en çok kullanılan taşımacılık biçimi olan denizcilikte, insan hatasından kaynaklı bir takım kazaların önlenebilmesi için dengenin önemi üzerinde durulmuştur. Bu amaçla denizciler ve kürekçiler arasında hayati önem taşıyan denge yeteneğinin karşılaştırılması ve dengeyi etkileyebilecek unsurların belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmaya kürek sporcusu, denizci ve kontrol grubu olmak üzere üç ayrı gruptan toplam 25 birey katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerde çift ayak statik, dominant ayak statik ve nondominant ayak statik denge ve dinamik denge ölçümleri yapılmıştır. Denge ölçümleri dışında ayrıca dengeyi etkileyen faktörleri belirleyebilmek için boy, esneklik, yağ ve kas ölçümleri de yapılmıştır. Testlerin sonucunda gruplar arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, denizciler ve kürekçiler için hayati önem taşıyan denge yeteneğinin geliştirilmesi üzerinde durulması gereken bir konudur. Denge geliştirici egzersizlere ağırlık verilmesi kürek sporcularının performansını ve buna bağlı olarak başarı düzeyini artıracağı, denizcilerde ise yaralanmaların ve hatta ölümlerin azalmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
In this study, the importance of balance is highlighted for preventing the marine accidents which caused from the human error. For this purpose, comparing ship officers and rowers has been to determine the comparison of the balance skills and the factors which may affect the balance, as balance has a vital significance for both mariners and rowers. The study encompasses 25 individuals consisting of three groups: rowers, ship officers, and control group. Double feet static, dominant foot static and non-dominant foot static balance and dynamic balance measurements have been conducted with the experimental subjects. Along with balance measurements, height, flexibility, fat and muscle measurements have been recorded to be able to determine the factors affecting balance. As a conclusion of the research, no significant relationship between the balance skills of rowers, ship officers and control groups has been found. As a result, the balance ability of ship officers and rowing athletes should be improved. Rowers and ship officers should concentrate on exercises which help to improving balance ability. With the improvement of balance ability, the success rate of rowers will be increased, and also injury and death rates of ship officers will be decreased.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/9050
Appears in Collections:Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10637.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.