Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8968
Title: İstanbul İçin Stratejik Kentsel Katı Atık Yönetimi Yaklaşımı
Other Titles: Strategic Municipal Solid Waste Management Approach In Istanbul
Authors: Öztürk, İzzet
Karakaya, İnci
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Kentsel katı atık
Entegre Katı Atık Yönetimi
Feasible
Modelleme
İstanbul
Municipal solid waste
Integrated solid waste management
Feasible
Modeling
Istanbul
Issue Date: 8-Jan-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Nüfus artışı ve teknolojik gelişmeye paralel olarak miktarı ve türü hızla artan katı atıkların çevreye olumsuz etkileri, gerekli alt yapının en kısa zamanda tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle kentsel katı atıkların entegre bir atık yönetim sistemi çerçevesinde değerlendirilerek bertarafı gerekir. Bu çalışmada, İstanbul Metropolünde kentsel katı atıkların (KKA) Türk mevzuatına ve AB direktiflerine uygun bir şekilde bertaraf edilebilmesi için çevresel ve ekonomik açıdan uygun yöntemler seçilerek planlanmıştır. Yapılan senaryo uygulamalarında bilgisayar destekli modelleme programı (FESAIBLE) kullanılmış ve tesis sayısı, ilk yatırım ve işletme maliyetleri için yaklaşık ön tahminler geliştirilmiştir. Yapılan senaryo denemelerinde Türkiye genelindeki Büyükşehir belediyelerinde kentsel katı atıkların bertaraf edilmesinde uygulanabilecek senaryolar ele alınmıştır. Sonuç olarak İstanbul İli için yapılan bu çalışmanın Türkiye genelindeki Büyükşehir belediyelerine kentsel katı atıkların bertaraf edilmesinde örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir.
High population and technological developments increase the solid waste quantity and types that effects the environment in a harmful way shows that the needed infrastructure should be completed urgently. Hence integrated solid waste management is required for the municipal solid waste. In this study municipal solid waste of Istanbul Metropolitan is managed according to the Turkish Regulations and EU Directives. Moreover these plans are applied in a sustainable way with environment and economy. A computer based program (FEASIBLE) used to calculate the plant number, capacity, investment and operation cost approximately in applied scenarios. Scenarios which can be applied to manage the municipal solid waste of metropolitan municipalities in Turkey are searched. As a result this study applied for Istanbul is planned to be a sample for the metropolitan municipalities for the management of the municipal solid waste in Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/8968
Appears in Collections:Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9014.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.