Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/895
Title: Endüstri Ürünleri Tasarımının Geleceğin Mekanları Üzerine Etkileri
Other Titles: Affects Of Industrial Product Design On Future Spaces
Authors: Akman, Oya Şenocak
Ülkebaş, Devrim
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Design of Industrial Products
Keywords: Taşınabilir yapılar
Endüstriyel tasarımı mekanlar
Geleceğin konutları
Portable buildings
Mobile spaces
Endustrial design buildings
Future housing
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada günümüzde toplum yaşamında olduğu kadar bilimsel alanda ve doğal yaşamda var olan köklü değişimler ve bu değişimlerin toplumun yaşam tarzlarında yarattığı etkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın alan-yayın taraması bölümünde elde edilen veriler toplum yaşamında hareketlilik, uyumluluk ve esneklik kavramlarının her alanda etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Alan-yayın taramasında bu kavramlar doğrultusunda şekillenen mekanlardan örnekler incelenmiştir. Bu örneklerden yola çıkarak günümüz teknolojik imkanları doğrultusunda endüstriyel eylemlerin ve endüstriyel tasarımın bu mekanların oluşturulmasındaki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Anket çalışması ile günümüzde ve gelecekte yaşamla ilgili temel ihtiyaçlar ve talepler, bu ihtiyaç ve talepler doğrultusunda gelecekte mekandan beklenilen özelliklerin analizi yapılmıştır. Alan-yayın taramasından elde edilen bilgiler, anket çalışmasında elde edilen verilerle test edilmiş ve gelecekte insan yaşamının çeşitli alanlarında hareketlilik, esneklik ve adaptasyon kavramlarının önem kazanacağı, temel ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacının da bu kavramlar doğrultusunda gelişeceği düşüncesinin doğruluğu ortaya konulmuştur.
In this study, it is tried to determine the major changes in social life as well in scientific world and natural life, and the effects of these changes on the lifestyles of societies. The information acquired in the literature search phase of the study revealed that the concepts of mobility, flexibility and adaptation are effective on every aspect of social life. Space examples shaped according to these concepts are examined in the literature search. Starting from the examples, the effects of industrial actions and industrial design with available technologies are tried to be determined. The results of literature search showed that industrially designed spaces can answer these concepts with the technologic advances and opportunities of design methods. With the public survey using the questionnairre, basic needs and demands of human life today and tomorrow are determined and the expected features of future spaces according to these needs and demands. The information obtained from the literature search is tested with the information collected from the questionnairre to check the accuracy of the idea that mobility, flexibility and adaptation will become more important in many aspects of the human’s life in the future and the need of housing as a basic need will also develop accordingly.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/895
Appears in Collections:Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2672.pdf2.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.