Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8905
Title: Türkiye’de Depo Gazından Enerji Yönetimi
Other Titles: Landfill Gas Management In Turkey
Authors: Arıkan, Osman Atilla
Aydın, Ayşegül
10026667
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Depo Gazı
Enerji
Metan
Landfill Gas
Energy
Methane
Issue Date: 10-Feb-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki depo gazı yönetiminin ortaya konmasıdır. Bu kapsamda öncelikle mevcut bir düzenli depolama sahasında yüzey metan konsantrasyonları belirlenmiş, daha sonra ülkemizde halihazırda faaliyette olan depo gazından enerji tesisleri incelenmiştir. Gaz emisyonları depolama sahalarında çevre, güvenlik ve hijyen ile ilgili önemli sorunlarına yol açmaktadır. Metan gazı karbondioksitten sonra ikinci en önemli sera gazı olup, depolama sahalarından çıkan metan emisyonlarının azaltılması depo gazının çevresel etkilerini azaltmak için oldukça önemlidir. Çalışma sonuçlarına göre, düzenli depolama sahasında ölçülen yüzey metan konsantrasyonları 3-317000 ppm arasında değişmiş olup, ortalama konsantrasyon 9.168 ppm elde edilmiştir. Türkiye’de İstanbul’da 3, Ankara’da 2, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri, Afyon, Samsun, Kocaeli, Bolu, Kırıkkale ve Denizli’de ise birer olmak üzere toplam 16 adet depo gazından enerji tesisi bulunmaktadır. Tesislerin toplam kapasitesi 129,4 MW olup, potansiyelin yaklaşık %50’si kullanılmaktadır. Ülkemizde yeni depolama sahaları büyük ölçekli bölgesel tesisler olarak planlanmıştır. Bu nedenle yeni sahalardan toplanacak depo gazlarından enerji eldesi fizibil olmaktadır. Bununla birlikte, kentsel katı atıkların büyük kısmının organik atıklardan oluşması nedeniyle söz konusu depo gazından enerji tesislerinin en kısa zamanda kurulması yüzey metan emisyonlarının ve sera gazı miktarının azaltılması açısından önemlidir. Bu tesisler ülkemizin dış ticaret açığının önemli kısmını oluşturan enerji açığını kapatmada az da olsa katkı sağlayacaktır.
The aim of this study was to evaluate landfill gas to energy facilities in Turkey. In this regard, first surface methane emissions were determined from a sanitary landfill then landfill gas to energy facilities in Turkey were assessed. Gas emissions lead to important environmental, security and hygiene problems in the landfill. While methane is the second most important greenhouse gas after carbon dioxide, mitigating methane emissions from landfills is important to decrease the environmental impacts of landfill gas. According to the results of the study, the measured surface methane concentrations varied between 3-317,000 ppm in the landfill and 9,168 ppm average concentration was obtained. There are 16 landfill gas to energy facilities in Turkey. The total capacity of these facilities is 129.4 MW and approximately 50 percent of the potential is used. The amount of landfill gas collected from new landfills will be feasible for landfill gas to energy facilities. However, due to large organic fraction in municipal solid waste, the fast establishment of landfill gas to energy facilities is important in reducing the amount of methane emissions and greenhouse gases. In addition, these facilities will contribute in reducing energy deficit, which is the main part of trade deficit of Turkey.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/8905
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14258.pdf5.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.