Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8882
Title: Afyon Alkaloidleri Endüstrisi Atıksularının Anaerobik Arıtılması
Other Titles: Anaerobic Treatment Of The Opium Alkaloid Indusrty Wastewater
Authors: Öztürk, İzzet
Gençsoy, Elif Banu
Çevre Mühendisliği
Environmental Engineering
Keywords: Afyon alkaloidleri endüstrisi
anaerobik arıtma
HÇYR
kinetik modelleme
biyoenerji geri kazanımı
Opium alkaloid industry
anaerobic treatment
UASBR
kinetic modeling
bioenergy recovery
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, afyon alkaloidleri endüstrisi proses atıksularının anaerobik arıtılabilirliği incelenmiştir. Afyon alkaloidleri endüstrisi atıksuları biyolojik arıtılabilirliği nispeten kolay, yüksek oranda organik madde içeren, düşük pH, yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve koyu kahverengi renkle karakterize edilen kuvvetli atıksulardır. Atıksuyun laboratuvar ölçekli havasız çamur yataklı reaktörde (HÇYR) arıtılabilirliğinin değerlendirilmesinde KOİ parametresi esas alınmıştır. Anaerobik reaktör mezofilik şartlarda 3,75 ile 10 kgKOİ/m3-gün arasında çeşitli organik yüklerde çalıştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, HÇYR çıkış suyunda 5 kgKOİ/m3-gün’lük organik yükte %87 KOİ giderimi sağlanmıştır. Deneysel çalışmada ayrıca, reaktörde oluşan biyogazdaki metan oranının %72 olduğu saptanmıştır. Yapılan modelleme çalışmasında, elde edilen deneysel verilere lineerleştirilmiş ikinci derece kinetik model ile Chen ve Hashimoto modeli uygulanmıştır. Kinetik model uygulamaları sonucunda, tahmini ve gözlenen çıkış KOİ konsantrasyonları arasında yüksek korelasyonlarda uyum gözlenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışma anaerobik ön arıtmanın alkaloid endüstrisi aerobik sisteminin geliştirilmesinde uygun bir arıtma seçeneği olduğunu göstermektedir.
In this study, the anaerobic treatability of process effluent from an opium alkaloid industry by was investigated. The wastewater produced in the opium alkaloid industry was characterised by high COD contents, low pH and dark brown color. The performance of on laboratory scale up-flow anaerobic sludge blanket reactor (UASBR) was monitored by COD parameter. The anaerobic reactor was operated at different organic loading rates varying from 3,75 to 10 kgCOD/m3-day at mesophilic conditions (35±2). The results of the experimental studies have shown that COD removals of 87% are possible by operating the UASBR at 5 kgCOD/m3-day of organic loading rate. The biogas from the UASBR has an average CH4 content of 72%. Different kinetic models like linearized second-order model and methane fermentation model were applied to the experimental data. Model evaluations have indicated significantly high correlations between observed and predicted effluent COD concentrations from the models. As a result, the study has shown that anaerobic pre-treatment is a very feasible treatment option to upgrade the existing aerobic treatment systems for the industry.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8882
Appears in Collections:Çevre Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1729.pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.