Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8823
Title: Betonarme Yapıların Kolon-kiriş Birleşim Bölgelerinin Deprem Performanslarının İncelenmesi
Other Titles: Seismic Behaviour Of Beam-column Joints Of Reinforced Concrete Structures
Authors: İlki, Alper
İncecik, Orkun
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi
Enine Kiriş
Döşeme
Column-Beam Joint
Transverse beam
Slab
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışma kapsamında 2 adet birleşim bölgesinde etriye bulunmayan numuneler üretilmiştir. Numunelerden biri kolon, kiriş, enine kiriş ve döşeme detayı içerirken, diğeri sadece kolon ve kirişten oluşacak şekilde tasarlanmıştır. iki numune arasındaki belirleyici parametre enine kiriş ve döşemenin etkisi olarak belirlenmiştir. Her iki numuneye de %12.5 (114 kN) eksenel yük verilmiş ve belirli yerdeğiştirme adımları kullanılarak deneyler yerdeğiştirme kontrollü olarak yapılmıştır. Deneylerde, sıyrılma ve kesme etkilerinin beraber ortaya çıkmasıyla birlikte numunelerin göçme durumuna ulaştıkları gözlemlenmiştir. Enine kiriş ve döşeme detayı bulunan numune diğerine oranla daha fazla yük taşımış ve enerji sönümlemiştir. Enine kiriş ve döşemenin olması birleşim bölgesindeki çatlak genişliklerinin diğer numuneye göre daha küçük olmasına etken olmuştur. Deney sonuçları, ilgili yönetmeliklerin vermiş olduğu beton tarafından karşılanan (çekme ve basınçta) kesme kuvvetinin sınır değerleri ile karşılaştırılmıştır.
In this study, two specimens have been produced without using stirrups in the joint section. While one of the specimens involves column, beam, transverse beam and slab details, the latter is only composed of column and beam sections. The determining factor for these two specimens has been stated as the effect of transverse beam and slab sections on the behavior of the specimen. %12.5 (114 kN) of the bearing capacity of the column section has been applied to both specimens as the axial force and using specific displacement steps the experiments have been held displacement controlled. In the experiments, it is observed that the specimens have reached the failure mechanism with arise of slipping and shear effects together. The specimen with transverse beam and slab section bared more load and absorbed more energy than the other specimen. Transverse beam and slab caused the crack sizes in the joint to be smaller than the ones in the other specimen. Experimental results are compared to limit values of shear force, countered by concrete (in compression and tension), proposed by pertinent codes.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8823
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7517.pdf6.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.