Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8809
Title: Düşük Dayanımlı Beton Panellerin İleri Teknoloji Malzemeler İle Güçlendirilmesi
Other Titles: Strengthening Of Low Srength Concrete Panels Using Innovative Materials
Authors: İlki, Alper
Candan, Yasin
Deprem Mühendisliği
Earthquake Engineering
Keywords: beton
güçlendirme
kompozit
HPFRCC
öndöküm
dayanım
süneklilik.
concrete
retrofitting
compozite
HPFRCC
prefabricated
strength
ductility.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada; düşük dayanımlı beton elemanlar, yüksek performanslı lif donatılı öndöküm çimento esaslı kompozit (HPFRCC) paneller ve cam veya karbon lifli polimer (LP) kompozitler ile güçlendirilmiş ve diyagonal çekme etkisi altındaki davranışları incelenmiştir. HPFRCC paneller ile güçlendirilen numunelerde, HPFRCC panel kalınlığı ve güçlendirme panellerinin mevcut betona ankrajı çalışmada incelenen başlıca değişkenlerdir. LP kompozitler ile güçlendirilen numunelerde ise, kullanılan kompozit türü, kat sayısı, uygulama detayları (kompozitin tek veya her iki yüzeye uygulanması) ve şekilleri (kompozitin tüm yüzeye veya yüzeyin bir bölümüne uygulanması), kompozitlerin mevcut betona ankrajı çalışmada incelenen başlıca değişkenlerdir. Yapılan deneyler sonucunda, güçlendirilen düşük dayanımlı beton elemanların; dayanım ve şekildeğiştirme yeteneklerinde belirgin artış gözlenmiş ve ankraj uygulaması, bu artışı olumlu yönde etkilemiştir. Her iki güçlendirme yönteminin karşılaştırılmasına da imkân sağlayan bu çalışmada, öndöküm HPFRCC paneller ile güçlendirilen numunelerde, LP kompozitler ile güçlendirilen numunelere göre daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.
In this study; low strength concrete members were strengthened using prefabricated high performance fiber reinforced cement concrete (HPFRCC) panels and, glass or carbon fiber polymer (LP) sheets, and their behavior under diagonal tensile conditions was examined. Panel thickness and the anchorage of panels to existing concrete, were the primary variables of the examined specimens retrofitted using HPFRCC. The specimens retrofitted using LP sheets were examined under the following parameters; used composite type, ply number, application details and methods, and anchorage of composites to existing concrete. In conclusion to the experiments performed, the retrofitted low strength concrete members were found to exhibit much better performance in terms of strength and deformation. The anchorage application was found to positively effect this improved performance. In this study, which enabled the comparison of the two mentioned strenghtening techniques, samples which were strengthened using prefabricated HPFRCC were found to yield better results in comparison to samples strengthened using LP sheets.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8809
Appears in Collections:Deprem Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4638.pdf4.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.