Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8738
Title: Düşey Yüzlü Kıyı Yapıları Üzerinde Kullanılabilecek Dalga Enerjisi Dönüştürücüsü Tasarımı
Other Titles: Design Of A Wave Energy Converter To Be Built On Vertical Faced Coastal Structures
Authors: Kabdaşlı, M. Sedat
Varol, Özgür Evren
10022564
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Coastal Engineering
Keywords: Dalga Enerjisi
Dalga Enerji Dönüştürücüsü
Dalga Aşması
Wave Energy
Wave Energy Converter
Wave Overtopping
Issue Date: 13-Jan-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Kıyı Mühendisliğinde, kıyıların belli kesimlerini dalga etkilerine karşı korumaya yönelik yapıların tasarımı ve inşaatı temel çözüm yöntemleridir. Bu yapılar dalga etkilerini, başka bir ifade ile bu etkilerin temel kaynağı olan dalga enerjisini, türbülans vb. hidrodinamik yollarla ısı ve ses enerjisine dönüştürerek veya geri yansıtarak uzaklaştırmaya çalışırlar. Bu noktadan hareket edilerek; bu çalışmanın öncelikli amacı, kıyıyı korumak amacıyla planlanan veya mevcut olan düşey yüzlü bir kıyı yapısı üzerinde çalışabilecek ve dalgalı deniz koşullarında enerji üreterek tesisin veya bölgenin enerji ihtiyacına katkıda bulunabilecek bir dalga enerjisi dönüşüm sistemin tasarlanmasıdır. Bu doktora tez çalışması ile, kıyıyı korumak amacıyla yapımı planlanan veya halihazırda mevcut olan düşey yüzlü bir kıyı yapısı üzerinde çalışabilecek ve dalgalı deniz koşullarında enerji üreterek tesisin veya bölgenin enerji ihtiyacına katkıda bulunabilecek bir dalga enerjisi dönüşüm sistemin tasarlanması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, mevcut dalga enerjisi dönüştürücüleri ve düşey yüzlü kıyı yapıları üzerinde yapılan literatür incelemelerden sonra bu çalışma kapsamında çalışılmak üzere dalga aşma prensibine dayalı bir sistemin seçilmesi uygun görülmüştür. Seçilen bu sistemin temel tasarım parametreleri ortaya konularak, bu parametrelerin sistemin performansına etkilerini belirleyebilmek adına farklı konfigürasyonların uygulanıp denenebileceği bir fiziksel model sistemi tasarlanıp kurulmuş ve farklı dalga karakteristikleri ile laboratuvar ortamında denemeleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek sistemin temel tasarım parametreleri ve bunların sistemin performansı üzerindeki etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Coastal Structures, in general, are designed and build to protect a coastal area from the effects of waves, where the main source of these effects is the energy of the waves. The structures, particularly the breakwaters, dissipate the energy of the incoming waves by converting to other sources of energy such as, heat and sound, by hydrodynamic means like turbulence etc. The main starting point of this PhD. Thesis, is designing a vertical faced breakwater, which would not only dissipate the energy of the incoming waves but also convert it to other types of energy which would be harnessed and used, i.e. hydro electrical energy. This kind of structure would provide shelter while producing energy for the port or nearby settlements. For this purpose, an intensive literature review study has been conducted on wave power and wave energy topics, and numerous prototype or operational wave energy converter devices have been studied. Additionally, in order to determine the wave energy potential of the different coastal areas of Turkey, a number of calculations and computations have been conducted by using long term wind records of meteorological stations on coastal regions. With the information gained from these aforementioned phases of the study, a breakwater with a wave energy converting system based on overtopping principle is chosen to be studied by using laboratory physical modeling techniques. In order to determine the principle design parameters of the structure, and their effects on the performance of the structure, a physical model has been designed and set up which would allow testing of different configurations of the model structure.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/8738
Appears in Collections:Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14144.pdf11.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.