Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8726
Title: Uzun Dalgaların Düşey Yüzlü Kıyı Yapıları Üzerindeki Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Other Titles: Experimental Analysis Of The Effects Of Long Waves On Vertical Faced Coastal Structures
Authors: Kabdaşlı, Sedat
Yüce, Atakan
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Coastal Engineering
Keywords: uzun dalgalar
kıyı yapıları
tsunami
keson
long waves
coastal structures
tsunami
caisson
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu yüksek lisans tez çalışmasında, temel olarak tsunami tipi uzun dalgalar ve bu dalgaların düşey yüzlü kıyı yapıları üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. Laboratuar ortamında oluşturulan tsunami tipi uzun dalgaların düşey yüzlü kıyı yapıları üzerindeki etkilerinin araştırılması için üç ayrı büyüklükte keson tipi dalgakıran yapısı kullanılmıştır. Kronmanlı şekilde ahşaptan imal edilen keson kesitleri, palyeli (berm) ve palyesiz olmak üzere ikişer farklı konfigürasyonda denenmiştir. Keson I, Keson II ve Keson III olarak adlandırılan düşey yüzlü yapılar için palyeli ve palyesiz durumda toplam 44 adet deney gerçekleştirilmiş ve her bir deneyde yapı üzerine yollanan uzun dalganın açık deniz ve yapı önü profili ile dalganın yapı üzerinde meydana getirdiği basınçlar ölçülmüştür. Deneyler sonucunda yapılan değerlendirme ile kısaca, uzun dalganın açık deniz dalga yüksekliği ile düşey yüzlü yapı üzerinde oluşan maksimum basınçlar arasında lineer bir bağıntı olduğu görülmüş, dalga boyutları büyüdükçe yapı üzerinde oluşan basınç dağılımının üniform hale geldiği ve palye uygulamasının (palye boyutlarına bağlı olarak) yapı üzerinde beklenecek maksimum basınç değerlerini arttırabildiği kanısına varılmıştır.
In the scope of this masters thesis, basically tsunami type long waves and the effects of these long waves on vertical faced coastal structures are emphasized. In order to examine the effects of the generated long waves on vertical faced coastal structures, three caissons with different sizes were utilized in the laboratory. Caisson models were made of wood with their crownwalls and tested in two configurations for each; namely, with a berm structure and without a berm structure. A total of 44 tests were conducted with Caisson I, Caisson II and Caisson III for the two configuration alternatives each, which are, with a berm and without a berm. Profiles of the generated long waves and the pressures on the structures resulted from these long waves were measured in all of the conducted tests. After the evaluation of test results, it is determined that there is a linear relation between the deep water wave heights and the maximum pressures on the vertical faced structures due to the encountered long waves. It is also determined that, pressure distribution observed on the structure becomes uniform when the size of the long wave grows, and the application of a berm makes the maximum pressure values on the structure increase, in a manner related with the size of the berm.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8726
Appears in Collections:Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7548.pdf1.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.