Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8724
Title: Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Kontrolü Kapsamında Liman Atık Kabul Tesisi Ve Ambarlı Limanı Örneği
Other Titles: Port Recepton Facilities In The Scope Of Controlling Vessel Induced Wastes And Ambarli Port Case
Authors: Kabdaşlı, Sedat
Keskin, Halil Alpay
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Coastal Engineering
Keywords: Liman
Atık kabul tesisi
Ambarlı
Port
Reception Facility
Ambarlı
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin, deniz ticaret kapasitesinin giderek artmaktadır. Artan bu kapasiteyle birlikte mevcut deniz kirliliğinin %12’sini oluşturan gemi kökenli deniz kirliliğinin artmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gemilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı, korunmuş alanlar olan limanlara büyük görev düşmektedir. Bu çalışmanın birinci bölümünde deniz kirliliğinin kaynağı araştırılmış ve kirliliğin boyutu hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde gemilerden kaynaklanan kirliliğin geminin tipine, boyutuna ve limanın yapısına göre değişim gösterdiği açıklanmış, atık kabul tesislerinin planlanması ve gerekli alım ve işleme tesislerinin doğru seçilebilmesi için gemi karakteristikleri ve limanlar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde gemilerden kaynaklanan kirlilik ve atık kabul tesisleri kapsamında geçerli mevzuatlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Dördüncü bölümde liman atık alım tesisleri ele alınmış ve hangi şartlarda nasıl bir atık alım tesisi gerektiği, atık alım tesisi planlanması ve boyutlandırılmasının nelere bağlı olduğu ve nasıl yapıldığı ayrıntıları ile ortaya konmuştur. Beşinci bölümde ülkemiz sınırları içerisinde mevcut limanlar atık türlerine göre karşılaştırılmış ve mevcut durum incelenmiştir. Altıncı ve son bölümde Ambarlı Liman Tesislerinin atık alım işlemleri konusunda durumu incelenmiş, geçmiş yıllara ait istatistiksel bilgiler verilmiştir. En önemlisi atık alım tesislerinin planlanması ve işletilmesi aşamalarında temel ölçütlerden birisi olan gemilere ait atık karakteristiklerinin tespiti için Ambarlı Liman Tesislerine son bir yılda yanaşan gemilerin atık bilgileri ile ilgili bir veri tabanı çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonuçları da tüm detayları ile ortaya konmuştur.
The maritime trading capacity of Turkey, surrounded by seas from three sides, is increasing day by day. With this increasing capacity, it is a must to prevent sea pollution 12% of which is induced by vessels. In this scope, the primary responsibility is undertaken by ports in which all the basic needs of vessels are maintained. In the first chapter of this study, the sources of sea pollution are quested and related information about the magnitude of pollution is given. In the second chapter, the relation between the vessel/port characteristics and the vessel induced pollution are brought about; also general information regarding vessel characteristics and ports are given in order to be useful on planning and design of port reception facilities. In third chapter, a detailed presentation of the current legal structures on vessel induced wastes and port reception facilities are given. Port reception facilities are examined in the fourth chapter from the aspects of type selection, dimensioning and design. A comparison of existing national ports is presented with respect to waste types and the situation is discussed in chapter five. In the last chapter, chapter six, Ambarlı Port Reception Facility is analysed with archived statistical information regarding waste reception. The most crucially, a database study, which is one of the main criteria of planning and operating port reception facilities, is also undertaken regarding the vessels moored the Ambarlı Port within the last one year. The results of this study are also expressed in this thesis study.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8724
Appears in Collections:Kıyı Bilimleri Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4116.pdf9.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.