Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8659
Title: Karadeniz Sahilyolu Projesi Hapan Tünel Güzergahının Mühendislik Jeolojisi Ve Jeomekanik Değerlendirilmesi
Other Titles: Engineering Geology And Geomechanical Evaluation Of Black Sea Coastal Road Project Hapan Tunnel Alignment
Authors: Vardar, Mahir
Şans, Gökhan
Uygulama Jeoloji
Applied Geology
Keywords: Tünelcilik
Zamana Bağlı Deformasyonlar
Mühendislik Jeolojisi
Tunneling
Excessive Deformations
Engineering Geology
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Karadeniz Sahilyolu Projesi Türkiye’ nin kuzeyinde gerçekleştirilen önemli bir projedir. Projenin amacı Avrupa ve Asya kıtaları arasında rahat bir ulaşım ağının kurulmasıdır. Hapan Tüneli bu kapsamda açılan ve 3 776 m uzunluğu ile ülkemizin halen projelendirilmiş en uzun çift tüplü karayolu tünelidir. Tünel, portallerde 33 m, ve güzergah boyunca da 75 - 375 derinliğinde projelendirilmiştir. Tünel güzergahı tektonizma ve erozyonun şekillendirdiği vadi tabanlarından geçmektedir. Güzergah boyunca geçilen ortam bazalt, aglomera, bazaltik and andezitik tüfler ve denizaltı volkanitleridir. Sorunlu bölümlerde andezitik ve bazaltik litolojilerin alterasyon ürünleri olarak kil bantları görülmektedir. Bu koşullar altında, tünel açımı sırasında, km 10+683.00 - 10+800.60 sol tüp ve km 10+693.10 - 10+742.10 sağ tüp arasında taban kabarmaları ve zamana bağlı deplasmanlar görülmektedir. Bu Yüksek Lisans Çalışması’ nda sorunlu kesimlerde görülen deformasyonlar incelenmiş ve güzergahın mühendislik jeolojisi tariflenmiştir.
The Black Sea Coastal Express Road Project is one of the important projects, constructed in Northern Turkey. The aim of the project is get continuous and comfortable transportation between the Europe and Asia continents. Hapan Tunnel is the longest double tube road tunnel projected in Turkey with a length of 3776 meters. Depth of the tunnel is 33 meters at the tunnel portals, and ranges between 75 - 375 meters throughout the tunnel route. The morphology of the tunnel route is described as steep topography and divided with valleys. The tunnel route is still under the effect of young tectonics and erosion. Lithological sequences along the tunnel route contains basalt, agglomerate, basaltic and andesitic tuffs as submarine volcanism products. In some of the sections clay can be seen as alteration products of basalts and andesites. Under these conditions, excessive deformation problems occur at the project ch. 10+683.00 - 10+800.60 km for the left tube and 10+693.10 - 10+742.10 km for the right tube during and after the excavation. The overburden of the problematic section is 375 meters. This Thesis study the time dependent deformations and explain the engineering geology of the tunnel alignment.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/8659
Appears in Collections:Jeoloji Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2697.pdf7.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.