Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8608
Title: Mimari Yapısal Öğelerin Tasarımı İçin Bir Yöntem
Other Titles: A Method To Design Architectural Constructional Elements
Authors: Özkan, Ertan
Edis, Fethiye Ecem
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Mimari yapısal öğe
Tasarım
Teknoloji
Bina
Bilgi ve Yönetimi
Architectural constructional element
Design
Technology
Building
Knowledge Management.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bilimsel-teknolojik gelişme ile birlikte binanın karmaşıklaşması, endüstrileşme gibi etmenlere bağlı olarak bina sektöründe uzmanlaşma artmaktadır. Bu değişimde tasarımcıların gerçekleştirme eylemlerinden uzaklaşmaları, ‘uygun gerçekleştirme teknolojilerinin doğru kullanımı’na ilişkin problemlere neden olmaktadır. Çalışmada bu problemlere çözüm oluşturmak amacıyla binada kullanılacak gerçekleştirme teknolojilerinin tanımlandığı aşamalardan biri olan mimari yapısal öğelerin tasarımı için sistemli bir tasarım yöntemi geliştirilmiştir. Yöntem geliştirilirken halen güncel yaklaşımlar olan sistemler yaklaşımı ve performans yaklaşımının prensiplerinden yararlanılmıştır. Yöntemde, tasarımın aynı zamanda bir veri/enformasyon işleme ve dönüştürme eylemi olduğu gözönüne alınarak, mimari yapısal öğelerin tasarımı için gereken enformasyon ve bu enformasyonu işlerken kullanabilecek teknikler ortaya konulmuştur. Yöntem dahilindeki işleme ve dönüştürme teknikleri bütünlenirken, her bina üretim projesinin değişken koşulları olduğu dikkate alınmış ve tasarımcıya bu değişken koşullar içinde çözümü araştırırken izleyebileceği bir yol sunulmuştur. Yöntemin; bina bir sistem olarak ele alındığı ve tasarım süreçlerinde etkileşimlere bağlı olarak çözüm arandığı için binadaki performans problemlerini ve yapısal hasarları önlemede bir araç olabileceği, performans yaklaşımının tasarım süreçlerine bütünlenmesi ile yeni gerçekleştirme teknolojilerinin tasarımda uygun ve doğru bir biçimde kullanılmasına olanak sağlayabileceği sonucuna varılmıştır.
Specialisation in building industry increases due to factors such as ‘increased complexity of building’, industrialisation, etc. The separation of design from realisation/materialisation processes due to specialisation, causes some problems that can be grouped under the heading of ‘misuse of proper realisation technologies’. In the study, in order to generate a solution to this problem, a systematic design method was developed for architectural constructional elements design phase, in which realisation technologies being used in building is defined. While developing the method, principles of systems approach and performance approach which are still common approaches, were used. In the method, considering that design is also a data/information processing and transformation action, information required for designing architectural constructional elements and the techniques to process this information were defined. While integrating data processing techniques, the fact that ‘each building project has differing conditions’ was considered, and a way was provided to designer in his/her search for solution in these differing conditions. As a result it was seen that, the proposed method can be used as a tool to prevent performance problems and constructional failures by considering the building as a system and searching for solutions in respect to interactions within it, and can be used as a tool to evaluate and use new technologies in design by integrating performance approach to design processes.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8608
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4540.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.