Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8582
Title: Çelik Yapı Detaylarının Taşıyıcı Sistemler Açısından İrdelenmesi
Other Titles: Analyzing Steel Construction Details Based On The Structural Systems
Authors: Yücesoy, Lemi
Ünver, Hasan
Yapı Bilgisi
Architectural Design
Keywords: Çelik Yapı
Detay
Birleşim
Taşıyıcılık
Taşıyıcı Sistem
Steel Structure
Detail
Joint
Bearing
Structure System
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, çelik yapıların tasarım sürecinde kullanılmak üzere mimarlar tarafından da bilinmesi ve göz önünde bulundurulması gereken çelik taşıyıcı sistem eleman ve bileşenleri ile bu birleşimlere ait detayların, bu konuda bir veri tabanı teşkil edecek şekilde irdelenmesi amacı güdülmüştür. Çalışmaya kaynak teşkil eden veri ve bilgilerin toplanması ve sunulması sürecinde “tümevarım” yöntemi izlenmiştir. Öncelikle çelik malzemenin nitelikleri hakkında bilgi verilip, ardından bileşen düzeyinde incelemeye geçilip, birleşim elemanlarının anlatımından sonra da yapı elemanları ve çeşitleri üzerinde durulmuş ve “düğüm noktaları” ve “taşıyıcı sistem detayları” verilerek “taşıyıcılık”, “rijitlik”, “süneklik” ve “boyut” kriterleri açısından irdeleme yapılmıştır.
In this study, to gather a database including the structural system components and connection details, so that the architects should acknowledge and put these information into examination during their design process is aimed. While collecting and presenting the data that refers to this thesis, the induction method was used. After presenting information about the attributes of steel material, the connection details were analyzed and described; then information about the types of structural components, crucial point and structural system details and connection philosophies to solve problems about the criterias of “bearing”, rigitidy”, “ductility” and “dimension” were provided.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8582
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2181.pdf7.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.