Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8486
Title: Yüksek Teknoloji Yapılarında Biçim / Sentez İlişkisi
Other Titles: The Relationship Between The Form And The Synthesis Of High-tech Buildings
Authors: Tapan, Mete
Oğultekin, Gaye
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: göstergebilim
High Tech’in biçim dili
enerji etkin akıllı bina
dijital üretim.
semiology
High Tech’s form-language
energy-efficient intelligent building
digital production.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yüksek teknoloji ile üretilen ve ingilizce kaynaklardan hareketle mimarlık ortamında “High-Tech” olarak isimlendirilen yapıların biçim dilinin varlığının, göstergebilimsel (semiologic) ve dilbilimsel (linguistic) yaklaşımlarla kanıtlanması amaçlanmıştır. Göstergebilimin yöntemlerinden biçim dizgesi gramer kuralları yöntemi; bir tasarımcı kılavuzu oluşturulurken ise sentaktik (sözdizimsel) ve semantik (anlamsal) değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Örnek High-Tech yapıların analiz edilmesi ile biçim dizgesi gramer kuralları tanımlanmıştır. Biçim dizgelerinin sentezi “High Tech”in biçim dilini ortaya koymaktadır. High Tech yaklaşımın biçim dili dört kategoride sınıflandırılan tasarım kriterlerine dayanmaktadır. Bu kategoriler: strüktür tasarımı, dijital üretim teknolojileri (örn. parametrik tasarım), ileri inşaat teknolojileri ve enerji etkin akıllı bina tasarımıdır. Bu kategorilerdeki biçim dizgelerinden soyut nitelikliler: geometrik nitelikli tasarım yardımcı araçlarını; somut nitelikliler: “üretim teknoloilerini ve dijital üretim teknolojilerini (hard ve soft teknolojiler)” ve sözlük elemanlarını kullanmaktadırlar. Dört kategorinin bulgularının varlığı tasarımcı kılavuzundaki örneklerde sınanmıştır. Enerji kaynaklarının tükenmesi, High-Tech yapıların enerji etkin akıllı bina olmasını gerektirmektedir. High-Tech yapılarda özgün tasarımlar için fonksiyon, strüktür, yapı kabuğu, biçim, malzeme teknolojileri, fiziksel performans, alt sistemler ve coğrafi bilgi sistemleri (GIS) bütünsel düşünülmelidir. Oluşturulan biçim dizgeleri, yenilerine olanak tanımaktadır. Böylelikle bu çalışmanın tasarımcılara referans olabilmesi amaçlanmıştır. 19.yy’ın çelik, cam ve beton ile endüstriyel üretimi; 20.yy’ın ulaşıma göre kent planlaması; 20.yy’ın sonunun ise bilgi teknolojileri (IT) ve dijital teknolojileri bütünleştirilmektedir. Sürdürülebilir tasarım temelde, yenilenebilir enerji, geri dönüştürülebilen malzeme ve binaların çevresel etkilerinin azaltılmasını içermektedir. High Tech elektronik, mekanik, bilgisayar ve endüstriyel teknolojileri transfer edip; “Eco-Tech”, aktif teknolojiler ve kullanıcı odaklı akıllılık mekanizmaları ile bütünleşmektedir.
This study aims to prove the High-Tech buildings’ form-language by the semiologic and linguistic approaches, which take its name from high technology. The methods of semiology are used, such as grammar rules of form-syntagm; and syntactic&semantic evaluations are made, while generating the designer manual. Grammar rules of form-syntagm are characterized by analysing sample High-Tech buildings. Form-syntagms are synthesised to introduce the form-language. The form-language bases on the design criteria, which are classified into four categories. These categories are: structural design, digital production technologies (e.g.parametric design), advanced construction technologies, and energy-efficient intelligent building design. The form-syntagms in these categories are abstract syntagms: using geometrical auxiliary design tools; and concrete syntagms: using “hard (production) and soft (digital) technologies” and vocabulary elements. The findings from four categories are tested on the samples in the designer manual. Depletion of resources indicates that High-Tech buildings should be energy-efficent intelligent. For authentic design of High-Tech buildings, function, structure, skin, form, material technologies, physical performance, sub-systems, and Geographical Information Systems (GIS) should be integrated. Arranging form-syntagms leads to the presentation of new syntagms, therefore the possibility of being referrable of this work to designers is aimed. The 19th century’s industrial production with steel, glass and concrete; the 20th century’s urban design according to transportation; end of the 20th century’s Information Technologies (IT) and digital media are integrated. Sustainable design consists of renewable energy, recyclable material, and buildings’ less environmental impact. High Tech approach has been transformed by transferring the technologies from industries, such as electronics, mechanics, computers and industrial production. High Tech is integrated with “Eco-Tech”, active technologies and user-responsive intelligence mechanisms.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8486
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7637.pdf9.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.