Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8471
Title: İnsana İlişkin Veriler Işığında Mimari Tasarım Ve Öne Çıkan Mekansal Kavramlar
Other Titles: Architectural Design According To Human Characteristics And Spatial Concepts On The Subject
Authors: Velioğlu, Selim
Özüer, Mustafa Orkun
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: İnsani tasarım
modern mimari
insani ölçek
çevresel psikoloji
Humane design
modern architecture
human dimensions
environmental psychology
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmanın amacı, yaşanabilir bir çevrenin yaratılması ve topluluk duygusunun sağlanmasında etkili olan ‘insani ölçek’ kavramının günümüz mimarisindeki önemini vurgulamak ve tasarımdaki uygulama yöntemlerini araştırmaktır. Öncelikle farklı alanlardan elde edilen veriler ışığında insana ait fiziksel, sosyolojik, psikolojik özellikler ortaya konmakta ve bunlara dayanılarak insanın mekansal çevreden beklentileri belirlenmektedir. Ardından, insani veriler odaklı kriterler demeti seçilerek fikir projeleri ve/veya uygulanmış çalışmalar yardımıyla açıklanmaktadır. İnsani veriler odaklı kriterler demetinin, tasarım aşamasında sağlamasının yapılması ya da inşa edilmiş çevrenin değerlendirilmesi için örnek bir matris hazırlanmıştır.
Human dimension’ is a primary factor in obtaining a livable environment and the sense of being a community. The objective of this study is to emphasize the importance of ‘human dimension in architecture’ and to search for methods of how to apply it in architectural design. First, human’ s physical, psychological and social characteristics are introduced according to data obtained from sciences such as anthropology, sociology, psychology. Based on these characteristics, human’s expectations from buildings are determined. Afterwards, principles on how these characteristics can be reflected in architectural design are established; each of them defined and explained by sample projects. In order to evaluate certain architectural design projects through these principles, a matrix is constituted.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
URI: http://hdl.handle.net/11527/8471
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2538.pdf9.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.