Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8466
Title: Mimari Mekanlarda İçeride Olma Deneyimi: Yön Bulma Ve Oryantasyon
Other Titles: Experimentation Of Being Inside Of Architectural Space: Wayfinding And Orientation
Authors: Ünlü, Alper
Garip, Ervin
Bina Bilgisi
Building Technology
Keywords: Yön Bulma
Mekansal Oryantasyon
Deneyim
Mekansal Kurgu
Mimari Anlaşılabilirlik
Algısal Hafıza
Öğrenme
Çevresel Bilgi.
Wayfinding
Spatial Orientation
Experience
Spatial Konfiguration
Architectural Legibility
Perceptive Memory
Learning
Environmental Knowledge
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Sunulan tez çalışması “İçeride Olma Deneyimi”ne bağlı olarak mekansal oryantasyon ve yön bulma davranışını insan, mekan, davranış çerçevesi içinde bilişsel ve fiziksel bileşenleri ile beraber ele almaktadır. Yön bulma, sadece hedefe ulaşma süreci olarak değil, çevresel bilgi edinme, bilginin değerlendirilmesi, bilginin hareket planı gerçekleştirilmesinde kullanılabilirliği ve etkin kılınarak eyleme dönüşümü olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda insan çevre etkileşiminde algısal ve bilişsel süreçler ortaya konarak mekansal öğrenme, hatırlama, karar verme, algısal hiyerarşi, uzaklık ve yön kavramları açıklanmış ve söz konusu kavramlar yön bulma davranışını tanımlamak ve mimari algılanabilirlik izdüşümlerini ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi Bölümü Binası’nda, seçim noktalarına yönelik gerçekleşen alan çalışması, fiziksel çevrede algısal hafızayı güçlendiren karakterlerin mekansal deneyime bağlı olarak önceliklerinin değişimini göstermektedir. Çalışma, deneyimin erken safhalarında edinilen bilgi ile uzun sürede edinilen bilginin farklılaşan özelliklerini ortaya koymaktadır.
This research concentrates on spatial orientation and wayfinding behavior interrelated to “experimentation of being inside” which depending upon human, space and behavior with cognitive and physical components. Wayfinding is not only evaluated as a process of reaching spatial destinations, but also as spatial asquirization, evaluation of desicions and transformation of decisions into behavioral action. Thus, perceptive and cognitive process is evaluated with human-environment interaction. Concepts of spatial learning, memory, decision making, perceptive hierarchy, cognitive distance and direction are explained to define wayfinding behavior and to explore its linkage with architectural legibility. Case study which is realised in İstanbul University, Çapa Clinical Faculty, Surgery Service Building and which is directed to choice points indicates the change of precedences of characters that strenghten perceptive memory linked to spatial experimentation. The case study puts forward different properties of spatial learning in early stages and long time learning process
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/8466
Appears in Collections:Mimarlık Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2158.pdf3.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.