Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8455
Title: Buzdolaplarında Ses Gücü Düzeyinin Azaltılması Ve Ses Kalitesinin Geliştirilmesi
Other Titles: Reducing Sound Power Levels And Improving Sound Quality Of Refrigerators
Authors: Belek, H. Temel
Akaydın, Onur
10018852
Makina Dinamiği, Titreşim ve Akustiği
Machine Dynamics, Vibration and Aquistics
Keywords: Buzdolabı
Gürültü kontrol uygulamaları
Ses gücü
Ses şiddeti
Ses kalitesi
Psikoakustik analiz
Refrigerator
Noise control applications
Sound power
Sound intensity
Sound quality
Psychoacoustic analysis
Issue Date: 13-Jan-2014
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Beyaz eşya sektöründe gürültü faktörü giderek önemli bir kriter haline gelmektedir. Üreticiler bir yandan ürettikleri bu makinelerin gürültü seviyesini azaltmak, diğer yandan da ses kalitesini arttırmak amacıyla çeşitli araştırma ve geliştirme projeleri uygulamaktadır. Buzdolapları üzerinde uygulanan bu çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada; farklı marka ve modeldeki çeşitli buzdolapları ve onların alt bileşenleri üzerinde çok sayıda titreşim ve ses ölçümleri yapılmış, belirli buzdolaplarının akustik ve titreşim seviyelerinin azaltılması için çeşitli çözümler geliştirilmiştir. İkinci aşamada ise; buzdolaplarının üzerinde Ses Kalitesi çalışması yapılmıştır. Öncelikle buzdolaplarının çalışma esnasında çıkardığı sesler kaydedilmiş ve bir paket yazılım yardımıyla bu seslere ait çeşitli ses kalitesi metrikleri hesaplanmıştır. Ardından ses kayıtları, buzdolaplarının müşteri profilini temsil eden bir jüriye dinletilmiş ve seslere ait çeşitli (uğultulu, vızıltılı, yumuşak vb.) sıfatlara ilişkin sorular yöneltilmiştir. Ses kalitesine etki eden ana parametreleri belirlemek amacıyla, öznel olan bu jüri testlerinin sonuçları ve hesaplanan metriklere ait nesnel sonuçlar üzerinde Ana Bileşenler Analizi (ABA) uygulanmıştır. Öznel ve nesnel test verileri Çok Boyutlu Regresyon Analizi yardımıyla ilişkilendirilerek uygun bir korelasyon modeli oluşturulmuştur. Elde edilen tüm bulgular ışığında, belirli bir buzdolabı üzerinde çeşitli tasarım değişiklikleri uygulanarak yeni bir prototip imal edilmesi ve bu prototip üzerinde nesnel testlerin tekrarlanması suretiyle yapılan çalışmanın verimliliğinin irdelenmesi hedeflenmiştir.
Noise factor are becoming increasingly more important in domestic appliance market. Manufacturers carry out many R&D projects on reducing noise level and improving sound quality of their products. This study on refrigerators includes two major phases. In the first phase, a benchmarking study is conducted through a large number of vibration and acoustics measurements on both refrigerators and their substructures. Some solutions are then applied to decrease vibration and noise levels of certain refrigerators. In second phase, Sound Quality analyses are performed on refrigerators. Firstly, sounds of the refrigerators are recorded and certain sound quality metrics are calculated by using a software package. Then a questionnaire study is made on a jury, who represents the customer profile of refrigerators, by playing the recordings and asking them to rank some properties of these sounds (e.g. humming, buzzing, soft, etc.). Both the results of these subjective tests and objective metric calculations are subjected to Principal Components Analysis (PCA) in order to define main parameters of sound quality. Then a correlation model between subjective and objective measurements generated by applying a Multi Regression Analysis. Finally some design changes are suggested for a certain refrigerator, in order to evaluate the efficieny of the study by repeating objective tests.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/8455
Appears in Collections:Makine Dinamiği, Titreşimi ve Akustiği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14091.pdf5.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.