Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8407
Title: Refrakter Üretimine Yönelik Olarak Zirkonya Stabilizasyon Çalışmaları
Other Titles: Stabilization Studies Of Zirconia For Production Of Refractories
Authors: Özgen, Serdar
Köroğlu, Vedat
10003749
Seramik
Ceramics
Keywords: Zirkonya
Refrakter
Stabilizasyon
Nozül
Kısmi stabilize zirkonya
Dönüşüm toklaştırması
Zirconia
Refractories
Stabilization
Nozzle
Partially stabilized zirconia
Transformation toughness
Issue Date: 13-Sep-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, yüksek saflıktaki monoklinik zirkonya tozuna stabilize edici oksit olarak MgO, yerli kaynaklardan alınan Sinter MgO, CaO, Y2O3 tozları katılmıştır. Kullanılan oksit miktarı, ilgili faz diyagramından kısmen stabilize zirkonya bölgesine denk gelen aralıklardan seçilmiştir ve farklı oksitlerin farklı ısıl rejimlerde gösterdiği davranışlar incelenmiştir. Sürekli çelik döküm tandiş nozüllerinde MgO kısmi stabilize edilmiş zirkonya kullanılmasından dolayı; saflığı yüksek MgO numunesinde belirlenen optimizasyon yerli kaynaklardan alınan Sinter MgO, CaO ve Y2O3 ile kısmen stabilize edilmiş numuneler ile kıyaslanmıştır. Numunelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri X ışınları difraksiyon analizi, termal genleşme analizi, yoğunluk ve gözeneklilik ölçümü, sertlik testi, aşınma direnci testi, kırılma tokluğu testi, optik mikroskop ve SEM analizleri ile belirlenmiştir ve bulunan sonuçlar tandiş zirkon nozülünden alınan ticari ürüne ait numune ile karşılaştırılmıştır.
In this study; MgO, deadburnt MgO, CaO, and Y2O3 are used as stabilizing oxides for high purity monoclinic zirconia’s stabilization. The amount of oxides used is chosen from corresponding phase diagrams’ partially stabilized zirconia areas and these oxides’ behaviours under different thermal regimes are reviewed. Partially MgO-stabilized zirconia is used in continuous steel casting tundish nozzles, therefore the optimization determined in high purity MgO sample is compared to deadburnt MgO, CaO, and Y2O3. Samples’ physical and chemical properties are defined using X-Ray diffraction analysis, thermal expansion analysis, density and porosity calculation, hardness test, abrasion resistance test, fracture toughness test, optic microscope analysis and scannig electron microscope analysis. Results are compared to the commercial zircon tundish nozzle specimen.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
URI: http://hdl.handle.net/11527/8407
Appears in Collections:Seramik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13622.pdf6.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.