Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8396
Title: Demir Konsantrelerinin Peletlenmesinde Bor Mineralleri Ve Atıklarının Kullanımının Araştırılması
Other Titles: The Investigation Of Using Boron Minerals And Boron Wastes In Iron Concentrate Pelletization
Authors: Arslan, Fatma
Coşar, Şengül
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Aglomerasyon
Demir Cevheri
Pelet
Bor mineralleri
Bor Atıkları
Agglomeration
Iron Ore
Pellet
Boron Minerals
Boron Wastes
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bor minerallerinin ve bileşiklerinin önemli özelliklerinden biri bağlayıcılık özelliğidir. Bu özelliği sayesinde zengin Fe tenörlü tozların pelet, nodül, sinter vb. gibi yüzey küçültme işlemlerinde, borun kullanılabilme olanağı doğmaktadır. Bu çalışmada, bor mineralleri ve bor atıkları, demir cevherlerinin peletlenmesinde kullanılmış ve Türk Standartları Enstitüsü’nün standartları baz alınarak, peletlere basma dayanımı, düşme, porozite, yığın yoğunluğu ve şişme testleri uygulanmıştır. Bor mineralleri, bor artığı ve sodyum bentonit kullanılarak aynı şartlarda peletler yapılmıştır. Değişen oranlarda bağlayıcı madde ilave edilerek optimum şartları sağlayan bağlayıcı yüzdesinin bulunmasına çalışılmıştır. Yapılan peletlerde bağlayıcı madde yüzdesinin pelet özelliğini ne şekilde etkilediği irdelenmiştir. Açığa çıkan sonuçlar doğrultusunda borun, demir cevherlerinin peletlenmesinde kullanımının pelet özellikleri ve ekonomik açıdan uygunluğu incelenerek, yapılan peletlerin sünger demir üretiminde kullanılma olanakları değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlara göre tesisler açısından önerilerde bulunulmuştur. Doğal kaynaklarımızın (düşük tenörlü demir cevherleri, bor cevherleri, mineralleri ve atıkları) değerlendirilmesi ve dolayısıyla ülke ekonomisine yaratacağı katkı bu çalışmanın yapılma amacını tamamlayacaktır.
For boron minerals and boron wastes, it can be said that most important characteristic of them is being fluxible. With the help of this feature, using boron is possible for agglomeration processes of rich iron ore granules, like pelletizing, sintering and nodulizing. In this study, boron minerals and boron wastes used for iron ore pelletizing, and crushing strength, shatter index, porosity, bulk density and swelling index tests were applied to pellets according to Turkish Standarts Institution and ASTM standarts. Pellets were made of boron minerals, of boron wastes and of sodium bentonite under same conditions. By adding different amounts of binder, we tried to find out optimum binder quantity. The aim of this process is to see how binder percentage affects pellet characteritics. Boron usage in iron ore pelletizing and sponge iron production was investigated in terms of pellet characteritics and of financial concerns by using tests results. Some suggestions based on these conclusions were made for pellet facilities. This study will help make use of natural resources (such as low percentage iron ore, boron ores, minerals and wastes) and this, in turn, will provide Turkish economy with additional income.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8396
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4352.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.