Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8383
Title: Falcon Ayırıcısı İle Kömürden Kükürdün Uzaklaştırılması
Other Titles: Removal Of Sulphur From Coal With Falcon Concentrator
Authors: Acarkan, Neşet
Baştürkcü, Hüseyin
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Kömürde kükürt
Falcon ayırıcısı
Suplhur in coal
Falcon concentrator
Issue Date: 8-Mar-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Son yıllarda, dünya genelinde çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla uygulanan protokoller ve çıkartılan yasalar, temiz kömür teknolojilerinin önemini arttırmıştır. Kömürden kükürt ve külün uzaklaştırılarak daha temiz bir malzeme elde edilmesi doğrultusunda yeni cihazlar geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi olan Falcon ayırıcısı ile ülkemiz kömür sahalarından Tunçbilek yöresine ait yüksek kükürt içerikli kömür numunesi ile zenginleştirme deneyleri yapılmıştır. Deneyler kapsamında -212, -106, -74 ve- 38 µm tane boyutlarında deneyler yapılmış ve en uygun tane boyutu -74 µm olarak belirlenmiştir. Sonrasında, numune % 10, 20 ve 30 pülpte katı oranlarının her birinde 50, 100, 200 ve 300 G kuvvetlerinde Falcon ayırıcısına beslenmiştir. Alınan en iyi sonuç, % 30 pülpte katı oranında 300 G olarak tespit edilmiş, sonrasında bu koşullarda daha temiz bir konsantre elde etmek amacıyla kömür numunesi arka arkaya iki defa daha zenginleştirilmiştir. Yapılan deneylerden, Tunçbilek kömür numunesinden Falcon ayırıcısı ile piritik kükürdün % 50 - 60’ının uzaklaştırılabileceği belirlenmiştir.
In recent years, the significance of clean coal technology has increased through global protocols and legislations in order to prevent environmental pollution. Therefore, new devices are developed. One of these devices – Falcon Concentrator – was used for the experiments on high sulphur contented coal samples of Tunçbilek zone. Within the scope of experiments four different particle sizes of -212, -106, -74 and -38 µm were experimented. It was seen that the highest recovery was obtained with -74 µm. Afterwards, G forces of 50, 100, 200 and 300 were tested with each solid ratios of 10, 20, and 30 %. Since the optimum conditions were observed as the solid ratio of 30 % and 300 G, under these conditions, coal sample was fed to Falcon for three times in series so as to get a cleaner concentrate. Ultimately, it was determined that 50 – 60% of pyritic sulphur could be removed from Tunçbilek coal sample with Falcon concentrator.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
URI: http://hdl.handle.net/11527/8383
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11472.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.