Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8375
Title: Siirt-madenköy Bakır Cevherinin Flotasyon Yöntemiyle Zenginleştirilmesi
Other Titles: Concentration Of The Siirt-madenköy Ores With Flotation Method
Authors: Bulut, Gülay
Ceylan, Adnan
Cevher ve Kömür Hazırlama
Mineral and Coal Processing
Keywords: Flotasyon
Toplayıcı
Bastırıcı
Flotation
Collector
Depressant
Issue Date: 6-Jul-2009
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez kapsamında, % 20 bakır içerikli, konsantrelerin elde edilmesinin yanı sıra, elde edilen bu konsantrelerin çinko içeriğini %4 altına düşürmek amacıyla birtakım deneyler yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, toplayıcı cinsi, miktarı, pH ve öğütme boyutunun etkisi araştırılmıştır. Flotasyon deneylerinde Kollektör olarak Aerophine 3418 A (Sodyum izobutil dithiofosfin), KEX ( Potasyum Etil Ksantat), Aerofloat 211 (Sodyum izopropildithifosfat), Köpürtücü olarak ise MIBC (Metil izobütil karbinol) kullanılmıştır. Bastırıcı olarak dekstrin, kostik nişasta, Sodyum meta bi sülfit, sodyum silikat, çinko sülfat etkileri araştırılmıştır. Ayrıca aktif karbonun flotasyon üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Sonuç olarak, toplayıcı cinsi, miktarı ve öğütme boyutunun zenginleştirmeye olan etkisinde, tezin amacına en uygun toplayıcının dithifosfin kökenli Aero 3418 A, miktarı 50 gr/t ve tane boyutunun 53 µm olduğu tesbit edilmiştir.
In this thesis , a series of tests were done for obtaining concentrates with 20 % copper as well as decreasing the zinc content of concentrate below 4%. For this aim, the effects of collector type, collector amount , pH and sieving size were investigated. In flotation tests, Aerophine 3418A (Sodium Isobutyl Dithiophosphine), KEX (Potassium Ethyl Xanthate) and Aerofloat 211 (Sodium Isopropyl Dithiophosphate) were used as collector and MIBC (Methyl Iso Butyl Carbinol) were used as frother. The effects of depressants dextrin, coastic starch, sodium metabisulphide, sodium silicate, zinc sulphate were investigated. Additionally the effect of activated carbon on flotation were investigated. As a result of flotation experiments, optimum conditions are found at collector type of dithiophosphinate Aero 3418 A, optimum amount of collector 50 g/t, and the optimum particle size of 53 µm.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
URI: http://hdl.handle.net/11527/8375
Appears in Collections:Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9687.pdf8.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.