Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8357
Title: Gayrimenkul Yatırımcısı İnşaat Firmalarında Konut Pazarlama Yönetimi Süreci
Other Titles: Marketing Management Processes In Construction Firms Active In Real Estate Development
Authors: Acar, Emrah
Gül, Gözde
462542
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: construction industry
marketing
real estate development
marketing management
dissertations-academic
Istanbul Technical University-- Dissertations
yapı endüstrisi
pazarlama
gayrimenkul yatırımı
pazarlama yönetimi
tezler-akademik
İstanbul Teknik Üniversitesi--Tezler
Issue Date: 5-Mar-2013
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Pazarlama; kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere, ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurulmasını planlama ve uygulama sürecidir. Pazarlama yalnızca bir işletme işlevi değil; aynı zamanda bir yönetim felsefesi olarak kabul edilmektedir. Pazarlama yönetiminin temel görevi, firmalara hedef aldıkları pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayacak etkili pazarlama programlarını geliştirmektir.Kendisine bağlı ikiyüzden fazla alt sektörü harekete geçirebilen ve büyük istihdam kaynağı olan inşaat sektöründe, yoğun rekabet ortamında pazardan pay alabilmek için, firmaların farklılaşmayı sağlamaları gerekmektedir. Bu nedenle firmalar pazarlama yönetimini oluşturan süreci dikkatle incelemeli, pazarlama faaliyetlerine önem vermelidirler. Konut pazarlama faaliyetleri, imal edilecek ürünün yani konutun üretim öncesinden başlayıp, üretim aşaması, satış ve satış sonrasını da içine alan faaliyetleri kapsamaktadır.Bu tez çalışmasının amacı, konut sektöründe pazarlama yönetimi faaliyetlerinin uygulanmasına ilişkin sürecin nasıl işlediğini ve bu süreci etkileyen faktörleri inceleyerek firmaların; pazar fırsatlarının analiz edilmesine, hedef pazar seçimine, pazarlama karmasının geliştirilmesine ve pazarlama çabalarının yönetimine ilişkin yaptıkları uygulamaları ortaya koymak ve bu alanda gözlenen bilgi boşluğunu doldurmaktır. Tez çalışması, içeriği ve yöntemiyle keşfedici bir araştırma niteliği taşımakta ve ileride inşaat sektöründe pazarlama yönetimi alanında yapılabilecek kapsamlı nicel araştırmalar için bir altyapı oluşturmaktadır.
Marketing is the process of planning and implementing creating, pricing, distribution and promotion of products, services and ideas in order to ensure change in accordance with the objectives of people and organizations. Marketing is considered not only an operational function, but a management philosophy as well. The main task of marketing management is to develop effective marketing programs which shall provide competitive advantage for companies in their target markets. Therefore, companies must carefully analyze the process constituting marketing management and emphasize on marketing activities. The purpose of this thesis study is to set forth the practices done by firms for analysis of marketing opportunities, target market selection, development of marketing mix and management of marketing efforts and fill the gap of knowledge observed in this area by examining how the process of performing marketing management activities in housing sector proceeds and the factors influencing this process. Thesis study has the characteristic of an exploratory research with its content and method and constitutes an infrastructure for comprehensive quantitative researches which may be performed in marketing management field of construction industry in the future.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/8357
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13392.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.