Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8305
Title: İnşaat Firmalarının Rekabet Avantajı Sağlamasında Enformasyon Teknolojilerinin Stratejik Kullanımı
Other Titles: Strategic Use Of Information Technology On Gaining Competitive Advantage In Contractor Firms
Authors: Taş, Y. Elçin
Irlayıcı, Fatma Pınar
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Enformasyon Teknolojileri
İnşaat Firmaları
Rekabet Stratejisi
Information Technology
Contractor Firms
Competitive Advantage
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Değişim ve buna bağlı olarak meydana çıkan rekabet ile başa çıkabilmek için inşaat firmaları enformasyon teknolojilerini bir rekabet sağlayıcısı olarak görmeli ve enformasyon teknolojileri kullanımlarını teknik ve ekonomik alanlardan stratejik alanlara yönlendirmelidir. Enformasyon teknolojilerinin firmanın operasyonel düzeydeki faaliyetlerinde verimliliği arttırmak için kullanılmasının yanı sıra, firmanın rekabet avantajı sağlayabilmesi için de stratejik kullanılması üç genel rekabet stratejisi olan maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejilerini desteklemesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu bağlamda, inşaat firmalarının tasarlanan hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi ve uzun vadede başarı sağlayarak rekabet avantajı elde edebilmesi ancak enformasyon teknolojilerinin bu üç rekabet stratejisi kapsamında stratejik kullanılması ile mümkün olmaktadır. Bu tez çalışmasının amacı, inşaat sektöründe faaliyet gösteren inşaat firmalarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için belirledikleri hedef ve amaçlara ulaşmalarında etkin rol oynayan enformasyon teknolojilerinin stratejik kullanımının araştırılmasıdır. Belirlenen amaca ulaşabilmek için inşaat sektöründe faaliyet gösteren inşaat firmalarında bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasından elde edilen bulgular değerlendirilerek; inşaat firmalarında enformasyon teknolojileri kullanımının mevcut durumu ortaya konulmuş, inşaat firmalarının enformasyon teknolojileri kullanım amaçları ve bu amaçlar doğrultusunda sağlanan avantajlar ve enformasyon teknolojileri kullanımından kaynaklanan dezavantajlar belirlenmiştir. Son olarak ise inşaat firmalarında rekabet avantajı sağlanmasında enformasyon teknolojilerinin stratejik olarak kullanılıp kullanılmadığı ortaya konarak, öneriler geliştirilmiştir.
Information technology must be seen as a provider of competitiveness; technical and economic effects must be transformed into strategic ones to cope with the change and the competition depending on this change. Using information technology at strategic level devoted to increase the efficiency of activities supports the firm’s competitive strategies such as cost leadership, differentiation and focus. In this context, contractor firms can reach their set of objectives and can gain competitive advantage as only if they use information technology strategically. The purpose of this thesis is to do a research on the strategic use of information technology in contractor firms which plays an effective role on reaching their set of objectives for providing competitive advantage. In order to achieve this purpose a field survey is conducted in Turkish contractor firms. By the evaluation of the field survey findings, contractor firms’ current use of information technology is put forward; contractor firms’ main purposes on the use of information technology, advantages and disadvantages arise from the use of information technology are determined. Finally, it is put forward if contactor firms use information technology strategically or not in order to gain competitive advantage and appropriate suggestions are improved.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
URI: http://hdl.handle.net/11527/8305
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8655.pdf862.33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.