Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8281
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaş, Elçintr_TR
dc.contributor.authorDemir, Tamartr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-08-12T13:53:27Z-
dc.date.available2015-08-12T13:53:27Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/8281-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, proje başarısını objektif ve sübjektif açıdan değerlendiren, standart bir proje başarı ölçüm yönteminin Türkiye’de kullanılabilirliği test edilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle literatürde yer alan kritik proje başarı faktörleri ve proje başarı ölçüm kriterleri tanımlanmıştır. Çalışmanın alan araştırması, Amerika’da geliştirilmiş olan İnşaat Projesi Başarı Ölçüm Yöntemi (CPSS; Construction Project Success Survey) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu ölçüm yöntemi yardımı ile Türkiye’de yeni tamamlanmış üç önemli konut projesinin başarıları değerlendirilmiştir. Konut projelerinin başarıları öncelikle birbirlerine göre karşılaştırılmıştır. Daha sonra Amerika ve Türkiye’de uygulanmış olan projelerin CPSS skorları kıyaslanmıştır. Böylece Türkiye’de standart bir başarı ölçüm yönteminin kullanılabilirliği irdelenmiştir. CPSS gibi bir inşaat projesi başarı ölçüm yönteminin, nerelerde kullanılabileceği tartışılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study it is tested that the usability of project success measurement method in Turkey which evaluates project outcomes both objectively and subjectively. Primarily the research has been made to determine critical success factors and various success criteria. The survey method is used to evalute the success of three recently completed resitential projects. The success evaluation of these projects is performed by using CPSS (Construction Project Success Survey) which designed in USA. CPSS scores of the projects which are used in this survey have been calculated and assessed to compare their successes effectively. In order to examine the usability of a standard project success measurement method in Turkey, CPSS scores of American and Turkish projects have been compared. In conclusion, it is discussed the utilities of project success measurement method like CPSS.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectProje Başarısıtr_TR
dc.subjectKritik Başarı Faktörleritr_TR
dc.subjectBaşarı Ölçümütr_TR
dc.subjectProject Successen_US
dc.subjectCritical Success Factorsen_US
dc.subjectMeasuring Successen_US
dc.titleİnşaat Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri Ve Proje Başarısının Ölçülmesitr_TR
dc.title.alternativeCritical Success Factors And Measuring Project Success In Construction Projectsen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentProje Yapım Yönetimitr_TR
dc.contributor.departmentConstruction Managementen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4157.pdf885.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.