Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8281
Title: İnşaat Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri Ve Proje Başarısının Ölçülmesi
Other Titles: Critical Success Factors And Measuring Project Success In Construction Projects
Authors: Taş, Elçin
Demir, Tamar
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Proje Başarısı
Kritik Başarı Faktörleri
Başarı Ölçümü
Project Success
Critical Success Factors
Measuring Success
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, proje başarısını objektif ve sübjektif açıdan değerlendiren, standart bir proje başarı ölçüm yönteminin Türkiye’de kullanılabilirliği test edilmiştir. Bu doğrultuda, öncelikle literatürde yer alan kritik proje başarı faktörleri ve proje başarı ölçüm kriterleri tanımlanmıştır. Çalışmanın alan araştırması, Amerika’da geliştirilmiş olan İnşaat Projesi Başarı Ölçüm Yöntemi (CPSS; Construction Project Success Survey) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu ölçüm yöntemi yardımı ile Türkiye’de yeni tamamlanmış üç önemli konut projesinin başarıları değerlendirilmiştir. Konut projelerinin başarıları öncelikle birbirlerine göre karşılaştırılmıştır. Daha sonra Amerika ve Türkiye’de uygulanmış olan projelerin CPSS skorları kıyaslanmıştır. Böylece Türkiye’de standart bir başarı ölçüm yönteminin kullanılabilirliği irdelenmiştir. CPSS gibi bir inşaat projesi başarı ölçüm yönteminin, nerelerde kullanılabileceği tartışılmıştır.
In this study it is tested that the usability of project success measurement method in Turkey which evaluates project outcomes both objectively and subjectively. Primarily the research has been made to determine critical success factors and various success criteria. The survey method is used to evalute the success of three recently completed resitential projects. The success evaluation of these projects is performed by using CPSS (Construction Project Success Survey) which designed in USA. CPSS scores of the projects which are used in this survey have been calculated and assessed to compare their successes effectively. In order to examine the usability of a standard project success measurement method in Turkey, CPSS scores of American and Turkish projects have been compared. In conclusion, it is discussed the utilities of project success measurement method like CPSS.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8281
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4157.pdf885.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.