Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8271
Title: Yapı Üretiminde Sözleşme Yönetimi Ve Uluslararası Bir İnşaat Projesinin Sözleşme Yönetimi Sürecinin İncelenmesi
Other Titles: Contract Administration In Building Production And A Case Study On Contract Administration Process Of An International Construction Project
Authors: Yaman, Hakan
Kurt, Sevgi
Proje Yapım Yönetimi
Construction Management
Keywords: Sözleşme Yönetimi
İnşaat Sözleşmeleri
Hak talepleri
Anlaşmazlıklar
FIDIC
AIA
KİK
Durum analizi.
Contract Administration
Construction Contracts
Claims
Disputes
FIDIC
AIA
KİK
Case Study.
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: İnşaat sektörü hemen hemen her ülkede istihdam açısından diğer sektörler içinde en büyük sektördür. Farklı üretim tiplerinin eş zamanlı uygulandığı bir sektör olan inşaat sektörü, seri üretim, piyasa için üretim, mal sahibi için üretim, proje tipi için üretimin söz konusu olduğu bir sektördür. Ayrıca karmaşık yapılı heterojen bir sektör olan inşaat sektöründe risk faktörü çok yüksektir. Projelerin beklenen maliyet, süre ve kalite standartlarında tamamlanabilmesi için yüksek olan risk faktörünü en aza indirgemek gerekir. Belirli bir bedel karşılığında, iş yaptıran taraf ile bu işi gerçekleştirecek en az iki veya daha fazla taraf arasında, söz konusu işin gerçekleştirilmesi konusunda yapılan anlaşma olan sözleşmeler inşaat sektöründe riskleri en aza indirgeyebilmek için kullanılabilecek en iyi belgelerdir. Hazırlanan sözleşmeler kadar sözleşmelerin yönetimleri de çok önemlidir. İyi hazırlanmış bir sözleşme dökümanı iyi bir şekilde idare edilemezse , taraflara öngörülenden daha fazla yükümlülükler getirebilir. Bu sebeple inşaat projeleri yönetiminde çok önemli bir yeri olan sözleşme yönetimi kavramının incelenmesine karar verilmiştir. Konu ile ilgili sadece teorik bilginin yeterli olmayacağı düşüldüğü için, uluslararası bir projedeki sözleşme yönetimi süreci incelenmesi üzerine bir çalışma yapılmıştır.
The construction industry is one of the biggest in employment opportunities beyond other industrial sectors in most of the countries. Different production types can be applied at the same time in construction industry such as sequence production, production for market, production for owner, production for project type. Furthermore, construction industry is a complex and heterogeneous sector. Therefore it consists too much risk factor. To complete the projects within expected cost, time and quality limits, the risk factor should be reduced. Contracts are the best documents which can be used for reducing the risk. Therefore contract administration is as important as the contract is. If a well developed contract can not be managed as well as it has to be, parties should take more responsibilities. That’s why it is determined to make a research in contract administration which has an important effect in construction project management. The research is supported with a case study about a well managed contract administration process. The reason for making a case study is that the theoretical information will not be enough for such an important subject, it should be supported with an applied project.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/8271
Appears in Collections:Proje ve Yapım Yönetimi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3725.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.