Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8242
Title: Güneş Pillerinin Yapı Kabuk Elemanları İle Bütünleştirilmelerine Yönelik Bir Araştırma
Other Titles: A Study About The Integration Of Photovoltaics With Building Envelope System Elements
Authors: Tavil, Aslıhan
Uğur, Ekin Moral
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: güneş pili
yapı kabuğu
alt bileşen
bütünleştirme
photovoltaic
building envelope
elements
integrated systems
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı : Mimarlık Anabilimdalı Programı : Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Aslıhan TAVİL Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Eylül 2006 ÖZET GÜNEŞ PİLLERİNİN YAPI KABUK ELEMANLARI İLE BÜTÜNLEŞTİRİLMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ekin MORAL UĞUR Bu çalışmada, güneş pili sistemleri tanıtılmış, güneş pili panel tipleri, tasarım ve uygulama prensipleri detayları ile açıklanmıştır. Yapı kabuk elemanları sınıflandırılmış ve tanımlanmış, yerine getirmeleri beklenen performans kriterleri açıklanmıştır. Yapı kabuk elemanları ile yapılar üzerinde uygulanan güneş pili sistemleri alt bileşenleri arasındaki benzerliklere ve ilişkilere değinilmiştir. Güneş pili sistemlerinin mevcut ve yeni tasarlanmakta olan yapılar ile bütünleştirilme yöntemleri detaylar ve uygulanmış örnekler yardımıyla açıklanmıştır. Yapı kabuğunda kullanılabilecek güneş pili panel tipleri sınıflandırılmıştır. Böylece, farklı güneş pili panel tiplerinin kendi aralarında kullanım yaygınlıklarına yönelik çıkarımlar elde edilmiştir. Türkiye koşullarında güneş pillerinin yapı kabuk sisteminde uygulanamama nedenleri irdelenmiş ve uygulanmalarını olanaklı kılacak öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Güneş pili, Yapı kabuğu, alt bileşen, bütünleştirme Bilim Dalı Sayısal Kodu: 601.02.02
University : İstanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Architecture Programme : Environmental Control and Building Technologies Supervisor : Yrd. Doç. Dr. Aslıhan TAVİL Degree Awarded and Date : MSc – September 2006 ABSTRACT A STUDY ABOUT THE INTEGRATION OF PHOTOVOLTAICS WITH BUILDING ENVELOPE SYSTEM ELEMENTS Ekin MORAL UĞUR In this study, photovoltaics are presented over their various types of systems, their design and application principles in detail. Building envelope system elements are classified and defined, also their performance requirements are listed. Building envelope system elements and building integrated photovoltaic system elements are compared by their similarities and relativities. Integration methods of photovoltaics with both existing and new building envelope systems are explained by detailed drawings and examples from different parts of the world. Photovoltaic system types are classified according to the parts of building envelope systems they are integrated with. By this classification, application ratios of different building integrated photovoltaic systems gain more clearity. It is questioned why photovoltaic systems are not yet applicable in Turkey’s building market and some solutions are proposed in order to overcome this problem. Keywords: Photovoltaic, Building envelope, Elements, Integrated systems Science Code: 601.02.02
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8242
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4503.pdf14.36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.