Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8172
Title: Akıllı Bina Kavramı Ve Akıllı Bina Değerlendirme Metodları
Other Titles: Intelligent Building Concept And Intellingent Building Assessment Methods
Authors: Yılmaz, A. Zerrin
Oğuz, Olcay
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: akıllı binalar
akıllı kabuk kavramı
performans değerlendirme metodları
akıllılık kavramı
intelligent buildings
intelligent skin concept
performance assessment methods
intelligence concepts
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilgisayar ve elektronik alanında yapılan yenilikler tüm alanlarda pek çok kolaylıklar sağlamıştır. insanlığın yararına yapılan bu çok önemli gelişmeler, aynı oranda ada çevere kirliliği, doğal kaynakların tüketilmesi gibi bir çok sorunuda beraberinde getirmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucu ,ekolojik dengenin devamlılığı ve enerji kaynaklarının verimli kullanılma isteği ile beraberinde sürdürebilirlik ve sürdürülebilir planlama kavramlarını gündeme getirmiştir. Günümüzde özellikle enerji kaynaklarının tükenebilecek boyuta ulaşmasına bağlı olarak; bu kaynakların verimli kullanılması ve bina teknolojilerinde enerji verimli tasarım konularına verilen önem artmıştır. Akıllı binalar olarak adlandırılan bu yeni tasarımlar ile artık binalar değişen iklim şartlarına karşı minimum enerji kullanarak optimum koşulları sağlamak üzere nasıl hareket edebileceğini tahmin edebilen sistemler haline gelmiştir. Ancak, bu binaların verimliliğini, performans ve zekasını nasıl değerlendirebleceğimiz hala net değildir. Bugüne kadar, akıllı binalara yönelik değerlendirme modelleri üzerinde sistematik bir araştırma yapılmamıştır. Mevcut çalışmaların büyük bir kısmı, bulgularını bilgi teknolojileri perspektifinden elde etmişler ve binanın mimarisi ve bilgi teknolojilerinin gereklilikleri de dahil olmak üzere, entegre bir yaklaşımın parçası olarak, tüm faktörleri hesaba katmamışlardır. Bu tezin amacı bu alandaki boşluğun doldurulmasına yardımcı olmaktır.
The technological developments leading to the innovations in the computer and electronics industries provide many facilities in all areas. These fundamental developments besides being for the benefit of humankind have also brought environmental problems like polution, over-consumption of natural resources. It is vital that thermal performance of building with its systems as awhole should be well evaluated and optimised in order to achieve energy efficient buildings.Because all building systems are interrelated and interdependent and determine the energy performance of the buildings. As a result of these developments, the desire for the permanence of ekolojical stability and efficient use of energy resources has put the issues of sustainability and sustainablepalnning concepts on the agenda. In conjunction with the fact that energy resources has been consumed to a level of near depletion, efficient use of these resources and use of energy efficient desing issues has become more prominent.With these new desings called ‘intelligent buildings’, the buildings have evolved to systems that can forecast how to act for providing optimum comfort with minumum energy use against changing climate conditions. But, how we can assess these buildings effectiveness, performance and intelligence is still not clear. To date, assessment models for intelligent buildings have not been systematically investigated. Most of the existing studies have derived their findings from information technology perspectives and have not considered all factors including the architecture of the building and the necessities of IT as part of an integrated approach. This thesis aim is to fill this gap .
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8172
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7515.pdf3.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.