Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8164
Title: Yığma Yapılarda Taşıyıcı Tuğla Duvarların Cfrp İle Güçlendirilmesinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Other Titles: The Experimental Investigation About Constructive Brick Walls Strengthened With Carbon Fiber Reinforced Polymer In Masonry Buildings
Authors: Torunbalcı, Necdet
Onar, Ertan
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi
Keywords: CFRP
Yığma Yapılar
Güçlendirme
Tuğla Duvar
CFRP
Masonry Buildings
Strengthening
Brick Wall
Issue Date: 4-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Araştırmada ilk aşamada yığma yapılarında meydana gelen hasar türleri ve nedenleri incelenmiştir. Bununla birlikte güçlendirme kavramı ele alınmış, uygulamada yığma yapıların güçlendirme metotları araştırılmıştır. İkinci aşamada tuğla duvarların CFRP şerit ve dokuma malzemesi kullanılarak güçlendirilmesinin duvar davranışı ve dayanımı üzerindeki etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Deneysel araştırma seriler şeklinde oluşturulan model tuğla duvarlar üzerine bir dizi çalışma yapılarak oluşturulmuştur. Model tuğla duvarlar, kendi düzlemi içerisinde, yatay ve düşey yüklerin bileşkesi olan ve derzler ile 45°’lik açı yapan tek eksenli basınç kuvveti ile yüklenmiştir. Yükleme işlemi model tuğla duvarların köşelerine yapılan başlık sayesinde gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre elde edilen verilere göre yük-deformasyon eğrileri çizilmiş, göçme mekanizmaları belgelenmiştir. Deneysel çalışmadan elde edilen veriler tablolar ve grafik anlatım kullanılarak sunulmuş, farklı serilerde üretilen model tuğla duvarların sonuçları karşılaştırılarak incelenmiştir. Sonuçta olarak, dokuma CFRP ile yapılan güçlendirme en yüksek dayanımı göstermiş, şerit (lamine) CFRP ile yapılan güçlendirmede de tuğla duvar dayanımı önemli ölçülerde artış göstermiştir.
This study contains general masonry building constructional damages and how is the building act during the seismic act, damages type and its causes research in the paper. Then strengthening methods were told respectively. Secondly, brick walls strengthened using CFRP strip, textile materials and their behaviors researched experimentally. Experimental study has been done by using model brick walls. The study has been carried out on model brick walls selected for purpose. The composition of the horizontal and vertical loads within their plane of brick walls prepared in the experimental study have been considered as 45º angle and have been loaded on a axial loading with this angle. The loading has been realized by a header built into the diagonals of the model brick wall. On two corners of all model bricks’ headers were produced for loading. According to the data obtained in the experiment results load-deformation curves were drawn, failure modes were registered respectively. The data obtained from experiment results were presented using tables and graphical expression; the results produced in different series of model brick wall have been examined by comparison. In conclusion, strengthening of the using textile CFRP the highest strengthen and other strengthening methods have important effective results.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
URI: http://hdl.handle.net/11527/8164
Appears in Collections:Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7315.pdf6.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.