Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/8107
Title: Ab’ Ye Doğru: Türk Ekonomisinin Dinamiklerinin Modellenmesi
Other Titles: Towards The Eu: Modellıng The Dynamıcs Of The Turkısh Economy
Authors: Dökmeci, Vedia
Tutluoğlu, Cihan Ahmet
Bölge Planlaması
Regional Planning
Keywords: Avrupa Birliği
Model
Ekonomi
Tahmin
Türkiye
European Union
Modelling
Economics
Forecasting
Turkey
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Türkiye’ nin AB’ ne tam üyelik hedefi, ülkenin geleceği ile ilgili belirleyici role sahip olacaktır. Bununla beraber, AB üyeliğinin olası etkilerinin incelendiği çalışmaların ağırlıkla Gümrük Birliği’ nin etkileri ve kalitatif araştırmalarla sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu çalışmada, Türkiye, AB ve geri kalan Dünya’ yı başlıca aktörler olarak alan bir model oluşturulması hedeflenmektedir. Model dahilinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde üretimin yanı sıra işgücü ve sermaye arz-talebi, bir geri bildirim mekanizması içinde çalışan fonksiyonlar ile tanımlanmaktadır. Model, bir temel senaryonun yanı sıra, Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilmesi, AB’den gelmesi planlanan yardımların serbest bırakılması ve/veya arttırılması, göç üzerindeki sınırlamaların azaltılması ve eğitime ayrılan payın arttırılması üzerine kurulu altı alternatif senaryo ve muhtemel bir üyelik senaryosu altında 2032 yılına kadar simüle edilmektedir. Çalışma sonucunda kişi başına düşen milli gelirin, olası bir üyelik dahilinde %60 kadar daha fazla artabileceği ve borç stoğunun daha kontrol edilebilir düzeylere çekilebileceği ama dış ticaret açığının büyüyebileceği görülmüştür. Göçün olumsuz etkisinin sınırlı olacağının anlaşıldığı modelde, olası bir üyeliğin iki tarafın da yararına olacağı gözlenmiştir. Simülasyon sonuçlarında, alternatif senaryolarda dahi, kişi başına düşen milli gelir başta olmak üzere bir çok parametrede önemli farklılıkların çıkabileceği öngörülmüştür. Yine de bütün senaryolarda, en az bir değişkenin daha kötüye gittiği, bu yüzden de hangi senaryo gerçekleşirse gerçekleşsin, uygun politikalarla desteklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Turkey’s prospect of joining the EU will shape the country’s future. On the other hand, studies on the possible impact of EU membership on Turkey are usually confined to analyses of the Customs Union and to qualitative studies. The aim of this study is to build an economic model having Turkey, the EU and the Rest of the World as main agents. In the agricultural, manufacturing, and services sectors, production levels as well as labour, capital demand and supplies were estimated with possible descriptive functions that work in a feedback mechanism. The model was simulated until 2032 under a base scenario and six alternative scenarios, which considered policy options such as extending the customs union, allowing and/or increasing funds from the EU, bringing down the barriers on immigration, and increasing investment in education; as well as a possible membership scenario. It has been observed that benefits of membership could be very high, with GNP per capita increasing by around 60% more than it otherwise would and debt stock becoming more manageable. However, the trade deficit is expected to grow even more. The negative impact of immigration is observed to be limited and overall membership was observed to benefit both sides. Even under the alternative scenarios, substantial changes were observed, mainly as increases in the level of GNP per capita. However, under all scenarios, at least one factor among the others got worse, meaning that whatever scenario becomes reality, it will call for suitable policies to be implemented.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/8107
Appears in Collections:Şehir ve Bölge Planlama Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3974.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.