Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7270
Title: İnşaat projelerine teklif aşamasında simülasyon tekniğiyle risk yönetimi uygulaması
Other Titles: Risk management application with simulation technique in bidding to construction projects
Authors: Erişkon, Akın
Özcan, Onur
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: Proje risk yönetimi
İnşaat risk faktörleri
Project risk management
Monte Carlo simulation
Construction risk factor
Issue Date:  10
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, inşaat sektöründe riskler ve inşaat projelerinde sistematik risk yönetim yaklaşımı uygulama prensipleri çerçevesinde, teklif aşamasında bir simülasyon tekniğine dayandırılarak analizine değinilmiştir. Yaklaşımın temeli, proje değerlerinin tek nokta değerleri yerine olasılık aralıkları olarak göz önünde bulundurularak karar verilmesi esasına dayanır. Metodun sistematik oluşu kişisel yorum ve yargıların etkisini asgariye indirmektedir. Belirsizliğin ve risklerin kaynakları açıklandıktan sonra bunları önlemek ve minimize edebilmek için yapılabilecek çalışmalara değinilmektedir. Risk yönetimine, ağırlıkla yükleniciler açısından yaklaşılmış ve bir toplam risk yönetim sistemi geliştirilmiştir. Risk yönetimi sistemi, maliyet, süre, kalite gibi proje değişkenleri için geçerli olduğu halde, bu çalışmada daha çok finansal risklerin önlenebilmesi ve proje maliyetlerinin önceden sağlıklı olarak tespit edilebilmesi üzerinde durulacaktır.Çalışmada risk yönetimi sisteminde öncelikle risklerin tanımlanması ve sınıflandırılmasının genel çerçevesi çizilirken, daha sonra bu risklerin kuramsal analizine değinilmektedir. Sonraki aşamada belirsizliklerin sayısal analizi için, nispeten daha karmaşık bir teknik olan Monte Carlo Benzetimi Yöntemi önerilmektedir.Proje değerlerinin üzerinde enflasyonun etkisinin, finansal kıymetlerin zaman değeri yöntemiyle hesaba dahil edilmesi esnasında da yine aynı sistematik risk yaklaşımından yola çıkılmıştır. Risklerin ve belirsizliklerin analizinden sonra risklerin değerlendirilmesi, teklif aşaması, uygun teklifin belirlenmesi ve projenin yönetilmesi aşaması gelmektedir. Çalışmanın amacı soyut teorik kuramsal yaklaşımlar, ya da çok detaylı matematiksel yöntemler ile uygulayıcıların daha fazla karmaşaya yöneltmektense, sektörün kendi dinamikleri içinde risk yönetimi uygulanmasını anlamlı bir bütün halinde ortaya koymaktır.Tez çalışması gerçek uygulama örneği ile pekiştirilmiş, araştırmacının da içinde bulunduğu bu projenin sonuçları da sistemin savlarını destekler yönde sonuçlanmıştır.
In this study, the risk in the construction sector and systematic risk management approach applied in construction projects mentioned within the framework of principles, a simulation technique based on the bidding analysis. Its basic approach is based on the decision, the project value considering the probability ranges instead of single point value. Systematic method, minimize the impact of personal interpretation and judicial provides. After explaining the sources of uncertainty and risks, studies to do will discussed in order to minimize and prevent them. Risk management has been approached more over in terms of the contractor and a total risk management system has been developed. Although risk management system is applicable to project variables such as cost, duration and quality, this study will focus on and emphasize further to prevent financial risks and previously healthy determination of project costs. First in the study, in risk management system general framework is being drawn of risk identification and classifications, then the theoretical analysis of these risks are mentioned. In next stage for the numerical analysis of uncertainty, a technique relatively more complex, the Monte Carlo Simulation Method is recommended. During the impact of inflation on project values, the same systematic approach to risk has been set out; estimations are included within the time value method of financial assets. After the analysis of risks and uncertainties; risk evaluation, bidding phase, identification of the appropriate bid and project management stage comes. Purpose of the study, instead of directing practitioners towards more complexity with intangible theoretical and hypothetical approaches or with very detailed mathematical methods, is to put into a meaningful whole of risk management application within the industry s own dynamics. Thesis has consolidated with a real life project application that the researcher also included. The result of this project finalized in the supporting direction of the arguments.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/7270
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10419.pdf1.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.