Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7252
Title: İnşaat sektöründe hak talepleri
Other Titles: Construction claims
Authors: Erişkon, Akın
Üstün, Hasan Gürhan
Yapı İşletmesi
Construction Management
Keywords: FIDIC
ICC
Tahkim
Alternatif anlaşmazlık çözüm teknikleri
FIDIC
ICC
Arbitration
Alternative dispute resolution methods
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Abstract: Bu çalışmada, inşaat sektöründe hak talepleri incelenmiştir. Hak taleplerinin tanımı yapılarak çeşitleri birkaç tabana göre incelenmiştir. Hak taleplerinin nedenleri incelenerek bunlardan sakınmanın yolları irdelenmiştir. Uluslararası Danışman Mühendisler Birliği (FIDIC) tanıtılarak, bu birliğin örnek sözleşmelerinde hak taleplerine bakış açısı yorumlanarak incelenmiştir. Hak taleplerinin başlıca iki konusu olan süre talepleri ve ek ödeme talepleri FIDIC de gözönünde bulundurularak incelenmiştir. İşveren ve yüklenici arasındaki anlaşmazlık durumlarında alternatif çözüm teknikleri ( pazarlık, arabuluculuk, iknasız arabuluculuk, mini-mahkeme işlemi, ortak kurul, uzman görüşü ) tanıtılmıştır. Son yıllarda ülkemizde de benimsenen ve uygulanan tahkim yolu avantajlarıyla birlikte gözden geçirilmiştir.Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tanıtılarak alternatif çözüm teknikleri ve tahkim konularında verdiği hizmetler incelenmiştir.Hukuk yolu hakkında da bilgiler verilerek alternatif çözüm teknikleri ve hukuk yolu karşılaştırılmış ve değişik parametrelere göre herbirinin avantajları ve dezavantajları grafiklerle gösterilmiştir.Vaka çalışması bölümünde sonuca ulaştırılmış bir hak talebi iş programlarıyla desteklenerek incelenmiştir.
Construction Claims are examined in this study. First definition of claim is made and it is classified according to a few bases. The reasons of construction claims and avoiding them are examined also.International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) is introduced and the way of understanding of construction claims of it in its sample contracts is examined by making comments on it. The extension of time and additional payment claims which are the main two subject of construction claims are examined considering FIDIC. Alternative dispute resolution methods (negotiation, mediation, conciliation, mini-trial procedure, adjudication, expert determination) are examined in the event of disputes between the Employer and the Contractor. Arbitration that is appreciated in recent years in our country also is examined with its advantages.International Chamber of Commerce (ICC) is introduced and its services of dispute resolution and arbitration is examined. Some information is given about litigation ; alternative dispute resolution methods and litigation are comparised according to different parameters and is presented by graphics. In case study part , a finalised case study supported by time schedules is examined.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
URI: http://hdl.handle.net/11527/7252
Appears in Collections:Yapı İşletmesi Lisansüstü Programı - Yüksek lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505.pdf5.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.