Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7185
Title: Hafızalandırılmış Polimerik Jellerin Spektroskopik Ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
Other Titles: Spectroscopic And Electrical Properties Of Imprinted Polimeric Gels
Authors: Yılmaz, Yaşar
Durucu, Esra Alveroğlu
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Jeller
Katkılandırma
Hafızalandırma
Morfoloji
pn eklemleri
Gels
Doping
Imprinting
Morphology
pn junction
Issue Date: 27-Dec-2010
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu tez kapsamında Poliakrilamit (PAAm) ve N-izopropilakrilamit (NİPA) jelleri karşı iyonu olan moleküllerle katkılandırılarak iletken hale getirilmiştir. Bu yöntem ile p-tipi ve n-tipi polimerik jeller sentezlenmiştir. Jellerin iç yapısı jelleşme reaksiyonu boyunca katkılanan moleküllerin etkilerine göre değişmektedir. Bu değişikliklerin spektroskopik ve elektriksel açıdan yarattığı değişiklikler gözlemlenerek jellerin morfolojisi çeşitli yöntemlerle belirlenmiştir. Hafızalandırılmış jeller bu tez çalışmasının başka bir bölümünü oluşturmaktadır. Çalışmanın bu kısmında hafızalandırılmış ve rastgele olarak hazırlanan jeller sentezlenmiştir. Hafızalandırma işleminin gerçekleşip gerçekleşmediği spektroskopik, elektriksel ve şişme deneyleri ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Hafızalandırılma işleminin elektriksel yöntemlerle test edilmesi ilk defa bu çalışmada denenen bir yöntemdir. Çalışmanın sonucunda hafızalandırma işleminin başarılı olduğu bulunmuştur. Tezin son bölümünü p ve n tipi polimerik jellerden oluşturulmuş pn eklemleri tasarımları ve çalışmaları oluşturmaktadır. Bu eklemlerin elektrik akımını oldukça iyi şekilde düzelttikleri gösterilmiştir. Bu eklemlerin katkı konsantrasyonu, eşik potansiyeli gibi özelliklerinin geleneksel eklemlere göre daha kolay değiştirilebileceği bulunmuştur.
In concept of this thesis, Polyacrylamide (PAAm) and N-isopropylacrylamide (NIPA) gels become conductive by doping of counter ion contains molecules. p-type and n-type polymeric gels are synthesized by this way. Inner structure (morphology) of gels could be changed by the doping molecule effects during gellation process. Doping molecules followed by spectroscopic and electrical methods and changing of morphology of gels are determined. One part of this thesis consists of imprinted gels. In this section of study imprinted and randomly prepared gels are synthesized. By using spectroscopic, electrical and swelling experiments, try to find whether gels are imprinted or not. At the end of study it is shown that imprinting process successfully completed. In the last part of thesis, the design and experiment of pn junctions between these p-and n-type polymeric gels are described in detail. It is demonstrated that the junction rectifies the electric current fairly well. Some of its characteristics like doping concentration, threshold voltage and etc. can be changed easily, contrary to the traditional ones.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
URI: http://hdl.handle.net/11527/7185
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11207.pdf14.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.