Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7173
Title: Florotelürit Optik Camların Termal Mikroyapısal Ve Spektroskopik Özellikleri
Other Titles: Thermal Microstructural And Spectroscopic Properties Of The Thulium Doped Fluorotellurite Optical Glasses
Authors: Özen, Gönül
Kabalcı, İdris
Fizik Mühendisliği
Physics Engineering
Keywords: Telürit camları
lazer yükseltici
fiber optik
termal analiz
cam geçiş sıcaklığı.
Tellurite glass
laser amplifier
fiber optic
thermal analysis
glass transition temperature.
Issue Date: 5-Jan-2011
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Telürit esaslı cam malzemeler; katıhal lazer malzemelerinden lazer malzemesi olarak, fiber optik yükselticilerinde ve doğrusal olmayan optik camlarda kullanılan önemli fotonik malzemelerdir. Bu nedenle, telürit camlarının spektroskopik özellikleri deneysel araştırmacıların başlıca araştırma konusu haline gelmiştir. Telürit camlarının en önemli özellikleri olarak, geniş iletim bölgesine (0.35- 5 µm), en yaygın oksitli camlar arasında en düşük fonon enerjisine, yüksek kırılma indisine, düşük erime sıcaklığına, yüksek dielektrik sabitine sahip olmasıdır. Ayrıca, yakın morötesinden orta kızılaltı bölgeye kadar, geniş bir geçirgenlik bölgesine sahiptir. Bu çalışmada, %0.2, 0.5 ve 1.0 mol Tm3+ katkılı (1-x)TeO2-(x)PbF2 cam malzemelerin termal, mikroyapısal özellikleri ve kendiliğinden ışıma geçişleri üzerinde kompozisyonun etkisi, diferansiyal termal analiz (DTA), optik mikroskop (OM), taramalı elektron mikroskopu (SEM), x-ışınları kırınımı (XRD) ve soğurma spektrumları (UV-VIS-NIR), floresans yaşam süreleri teknikleri kullanılarak araştırıldı.
Tellurite-based glass materials are important photonic materials because they can be built as the solid-state lasers, the fiber optics amplifiers and the non-linear optical devices. Therefore the spectroscopic properties of the tellurite glasses are one of the main research of an experimental scientist. Tellurite glasses show most important properties such as, large transparency (0.35-5 m) according to the slicate glasses (0.2-3 m), low phonon energy in the common oxide glasses, high refractive index, low melting temperature and high dielectic constant. Furthermore, they present large transparency from the near ultraviolet to the middle infrared region. In this study, effect of composition on the thermal, microstructural properties and spontaneous emission probabilities of various 0.2, 0.5 and 1.0 mol% Tm3+ containing (1-x)TeO2-(x)PbF2 glasses were investigated using differential thermal analysis (DTA), optical microscope (OM), scanning electron microscope (SEM), x-ray diffraction (XRD), ultraviolet-visible-near infrared (UV-VIS-NIR) and fluorescence lifetimes techniques.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/7173
Appears in Collections:Fizik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3836.pdf8.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.