Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/7051
Title: Zemin Çivili İksa Sistemlerinde Öngermeli Ankraj Kullanılması
Other Titles: The Usage Of Prestressed Anchor With Soil Nailed Retaining Systems
Authors: Teymür, Berrak
Erdiker, Burçin
435499
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Zemin çivisi
Öngermeli ankraj
Sonlu elemanlar yöntemi
Soil nail
Prestressed anchor
Finite elements method
Issue Date: 6-Jul-2012
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: ÖZET ZEMİN ÇİVİLİ İKSA SİSTEMLERİNDE ÖNGERMELİ ANKRAJ KULLANILMASI Burçin ERDİKER Bu çalışma, derin kazı destekleme sistemlerinden olan zemin çivili iksa sistemlerinde öngermeli ankraj kullanılmasının mevcut sistem üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Karma yapılar olarak adlandırılan bu iksa sistemlerinin çeşitli örneklerine yer verilmiştir. İki sistem inşaat aşamaları ve çalışma mekanizması açısından kıyaslanmıştır. Bir sonlu elemanlar yazılımı olan Plaxis bilgisayar programı ile İstanbul, Tuzla ilçesinde gerçekleştirilen örnek bir iksa uygulaması vaka analizi olarak incelenmiştir. Sonlu elemanlar analizi yapılan zemin çivili ve ilave öngermeli ankrajlı iksa kesitlerinin, Plaxis programında farklı zemin modelleri kullanılarak analizleri yapılmıştır. Öncelikle zemin çivili iksa modelinin analizi yapılmıştır. Daha sonra mevcut zemin çivili modele ilave öngermeli ankrajlar uygulanarak sistem tekrar analiz edilmiştir. Buna göre, öngermeli ankrajın mevcut zemin çivili sistem üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Ayrıca, öngermeli ankraj yatay aralığının deplasman üzerindeki etkileri ve iksadan uzaklaştıkça düşey deplasmanın derinlikle değişimi incelenmiştir. Plaxis analizinden elde edilen veriler sahada alınan inklinometre ölçümleri ile kıyaslanmıştır. Analizler neticesinde, sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplanan deplasman değerlerinin, sahada ölçülen gerçek deplasmanlara yakın mertebelerde olduğu görülmüştür.
ABSTRACT THE USAGE OF PRESTRESSED ANCHOR WITH SOIL NAILED RETAINING SYSTEMS Burçin ERDİKER This research is done to examine the effects of the usage of prestressed anchors with soil nailed retaining systems which is commonly used in braced excavations. Within the scope of this research, these two systems are compared according to their design concepts and working principles. To determine the effects of prestressed anchors on soil nail retaining systems, a deep excavation project in Tuzla, Istanbul which is supported by soil nails is analysed as a case study. Plaxis software, which is based on finite elements method, is used for the analyses. Soil nail wall and soil profile is modelled and analysed by Plaxis computer programme for different soil models. To determine the effects of horizontal spacing of anchors on the displacement, for different horizontal spacings analyses are repeated. Besides, the relationship between the horizontal distance from the excavation and vertical displacement is examined as a result of Plaxis analyses. When the displacements obtained from Plaxis are compared with inclinometer measurements, it can be said that, the degree of the displacements are close to each other.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/7051
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12765.pdf4.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.