Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6978
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSağlamer, Ahmettr_TR
dc.contributor.authorSerdar, Emretr_TR
dc.date2006tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:40Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:40Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6978-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006en_US
dc.description.abstractDepremler sırasında, yapılar üzerinde meydana gelen en dramatik hasarlardan biri de kaba daneli zeminlerin sebep olduğu sıvılaşmadır. 17 Ağustos 1999, Adapazarı depreminin yapılar üzerinde meydana gelen hasarlardaki yerel zemin koşulları etkisini incelememiz açısından istisnai bir fırsat tanımıştır. Bu tez çalışmasında, dört farklı yönetmelik, California Sismik Tasarım Yönetmeliği, Eurocode 8, T.C Bayıdırlık ve İskan Bakanlığı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla İlgili Yönetmelik (1998) ve Japon Karayolu Yönetmeliği, için sıvılaşma analizleri yapılmıştır. Tezin asıl amacı, sıvılaşma riski olan bölgelerde yapılacak yapılar için yönetmeliklerde bulunan sıvılaşma kriterlerine gösterilmesi gereken önemi vurgulamak ve kısa dönemde, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla İlgili Yönetmelik’ te mevcut olmayan sıvılaşma ile ilgili kısımların belirtilmesi gerekliliğini göstermek ve orta - uzun dönemde ise Türkiye’nin Avrupa Birliğine girmeye çalıştığı bugünlerde Eurocode 8’ in Türkçe’ye çevrilerek uygulanmasında gördüğüm yararı belirtmek isterim.tr_TR
dc.description.abstractOne of the most dramatic causes of damage of structures during earthquakes is the development of liquefaction in saturated cohesionless deposits. In 17 August 1999, Adapazarı earthquake provides an exceptional opportunity to investigate the effects of local soil conditions on damage patterns under strong shaking conditions in areas that experienced ground failure. In this thesis; the primary goal is, to develop a comparative liquefaction analysis according to Turkish Specification for Structures to be Built in Disaster Areas, Eurocode 8, Japanese and Californian Seismic Codes, at sites undergoing ground failure to clarify that, a careful consideration should be given while we are analyzing and designing of the structures in that region, to suggest that we have to complete the missing parts about liquefaction in Turkish Specification for Structures to be Built in Disaster Areas and to suggest that a translation of Eurocode 8 should be made and should be in force.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectSıvılaşmatr_TR
dc.subjectYönetmeliktr_TR
dc.subjectAdapazarıtr_TR
dc.subjectLiquefactionen_US
dc.subjectSpecificationen_US
dc.subjectAdapazarıen_US
dc.titleAdapazarı Zemini Üzerinde Karşılaştırmalı Sıvılaşma Analizitr_TR
dc.title.alternativeComparative Liquefaction Analyses On Adapazari Soilen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3964.pdf7.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.