Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6944
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTeymür, Berraktr_TR
dc.contributor.authorİncesu, Ayşe Nevatr_TR
dc.date2012tr_TR
dc.date.accessioned2012-07-10tr_TR
dc.date.accessioned2015-07-06T10:34:28Z-
dc.date.available2015-07-06T10:34:28Z-
dc.date.issued2012-07-10tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11527/6944-
dc.descriptionTez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012tr_TR
dc.descriptionThesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012en_US
dc.description.abstractÇalışmada endüstriyel atık olarak ortaya çıkan malzemelerin düzenli depolama tesislerinin inşasında kullanımının uygunluğu araştırılmış, bu sayede depo tabanını meydana getiren malzeme özelliklerinin iyileştirilmesinin yanı sıra mevcut endüstriyel atık miktarının azaltılması planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda belirli oranlarda hazırlanan kum ve bentonit karışımlarına kireç ve yüksek fırın cürufu (YFC) ilave edilerek karışımlar hazırlanmış ve kompaksiyon, konsolidasyon ile serbest basınç deneylerine tabi tutularak malzemelerin oturma, geçirimlilik ve mukavemet özellikleri incelenmiştir. Karışım içerisindeki bentonit miktarındaki artışın geçirimlilikte azalmaya neden olduğu anlaşılmıştır. Kireç katkısının geçirimliliği azaltarak basınç dayanımını kum ve bentonit karışımlarına oranla artırdığı görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda kireç ve yüksek fırın cürufu katkısının kum-bentonit karışımlarının özelliklerini düzenli depolama tesislerinde uygulanabilirliği açısından olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe usage of industrial waste materials in waste disposal areas as additives are investigated in this study with the expectation of an increase in barrier material quality and decrease in the amount of waste products. Sand-bentonite mixtures are treated with lime and blast furnace slag and compaction, consolidation and unconfined compression tests are done in order to investigate settlement, permeability and stregth of the mixtures. The study showed that the additives increased the quality of sand-bentonite mixtures to be used in waste disposal areas.en_US
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.publisherInstitute of Science and Technologyen_US
dc.rightsİTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır.tr_TR
dc.rightsİTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission.en_US
dc.subjectkumtr_TR
dc.subjectbentonittr_TR
dc.subjectkireçtr_TR
dc.subjectyüksek fırın cürufutr_TR
dc.subjectdüzenli depolamatr_TR
dc.subjectgeçirimliliktr_TR
dc.subjectoturmatr_TR
dc.subjectsanden_US
dc.subjectbentoniteen_US
dc.subjectlimeen_US
dc.subjectblast furnace slagen_US
dc.subjectwaste disposal facilitiesen_US
dc.subjectpermeabilityen_US
dc.subjectsettlementen_US
dc.titleDüzenli Depolama Tesislerinde Kullanılmak Üzere Kum-bentonit Karışımlarının Kireç Ve Yüksek Fırın Cürufu Katkısı İle İyileştirilmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation Of Lime And Blast Furnace Slag Treated Sand-bentonite Mixtures To Be Used In Waste Disposal Facilitiesen_US
dc.typeThesisen_US
dc.typeTeztr_TR
dc.contributor.authorID436479tr_TR
dc.contributor.departmentZemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.departmentGeotechnicsen_US
dc.description.degreeYüksek Lisanstr_TR
dc.description.degreeM.Sc.en_US
Appears in Collections:Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12847.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.