Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6920
Title: Dinamik Viskoelastisite Problemlerinin Çözümü İçin Farklı Bir Yaklaşım
Other Titles: An Approximation For The Solutions Of Viscoelasticity Problems
Authors: Kadıoğlu, Necla
Öztürk, Cüneyt
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Viskoelastisite
Dinamik
Ani yükleme
Viscoelasticity
Dynamics
Transient loading
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Dinamik viskoelastisite alan denklemleri genellikle ivme ihmal edilerek çözülür. Bu çalışmada ivme ihmal edilmemiştir. Özel bir maddenin deneysel sonuçları bünye denklemlerinin integral formunda zamana bağlı katsayılarını elde etmede kullanıldı. İzotermal sınır değer problemlerini çözmek için gerekli denklemler incelenmiştir. Sonsuz bir ortamda, tekil bir kütle kuvvetinden dolayı yer değiştirme vektörü ve gerilme tansörü hesaplanmıştır. Bu problemin sonuçları kullanılarak, (t) şiddetinde yayılı bir kütle kuvvetinden dolayı gerilme ve yer değiştirme alanları küresel koordinatlarda hesaplanmıştır. Ancak zamana bağlı ifadelerin yerine Laplace transformları hesaplanmıştır. Karşıtlık teoremi ve temel çözüm kullanılarak örnek bir problem Laplace transformu ile hesaplanmıştır. Bulunan sonuçlar artan zaman değerlerinde statik çözüme gitmektedir.
The field equations of dynamic viscoelasticity are solved generally by ignoring acceleration. In this study acceleration was not ignored. The experimental results of a specific material were used to obtain time dependent coefficients in the integral forms of constitutive equations. The necessary equations for solving isothermal boundary value problems have been investigated. In an infinite medium, the stress tensor and the displacement vector due to singular body force have been calculated. By using the results of this problem, the stress and displacement fields due to a distributed body force having magnitude (t) have been calculated in the spherical coordinates. However, Laplace transforms of necessary quantities have been calculated instead of time dependent expressions. A sample problem was solved by Laplace transforms using reciprocity theorem and singular solution which was obtained before. The results approach to the static solution for the increasing values of time.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/6920
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1429.pdf388.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.