Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6917
Title: Betonarme Binaların Taşıyıcı Eleman Ve Sistem İlave Edilerek İyileştirilmesi Ve Güçlendirilmesi
Other Titles: Amending And Strengthening Of Reinforced Concrete Buildings By Carrier Component And System
Authors: Öztürk, Turgut
Onur, Hakan
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Güçlendirme
İyileştirme
Deprem
Kapasite
Yanal Rijitlik
Strengthening
Reinforcement
Earthquake
Capacity
Torsional Irregularity
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Yurdumuzun altında dünyanın en etkin deprem kuşaklarından biri bulunmaktadır ve yurdumuzun büyük bir kısmı bu durumdan etkilenecek konumdadır. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı deprem olduğu gibi gelecekte de meydana gelebilecek depremlerin yıkıcı olma olasılığı büyüktür. Mevcut olarak bulunan ve yeterli deprem güvenliğine sahip olmayan yapılar için de önlemler alınmalıdır. Bu yapıların hepsinin yıkılıp tekrar inşa edilmesi imkânsız olduğu gibi, zaman zaman yüksek güçlendirme maliyetleri bile yetersiz yapıların güçlendirilmesinde sorun ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bazı yapılar için tam güçlendirme yerine, kabul edilebilir bir güvenliğe ulaştıracak iyileştirme önerileri dikkate alınabilir. Bu doğrultuda öncelikle mevcut yapının yetersizlikleri incelenmiştir. Mevcut yapının y doğrultusunda çerçeve süreksizlikleri, ayrıca yerel döşeme boşlukları bulunması nedeniyle döşeme süreksizlikleri bulunmaktadır. Kapasite kontrolleri yapıldığında da kesitlerin birçoğunda düşey yük, kesme kuvveti ve moment kapasitesi taşıma gücü yetersizlikleri olduğu görülmüştür. Bu yetersizlikleri farklı yöntemlerle gidermek için yedi adet iyileştirme modeli önerilmiştir. Bu iyileştirme modellerinin çözümlemeleri yapılarak değerlendirmeler yapılmıştır. Güçlendirme modeli oluşturulurken önerilen iyileştirme modelleri arasından en yeterli sonuçları veren model seçilerek yetersizlikler ilavelerle giderilmiştir. Güçlendirme modeli için kesitler incelendiğinde tüm taşıma kapasitelerinin yeterli hale geldiği, düzensizliklerin ortadan kalktığı görülmüştür. Güçlendirme yapılmasına karar verilirken en önemli hususlardan biri maliyettir. Tam güçlendirmenin getireceği mali yükün kabul edilebilir rakamlarda olmadığı durumlar için iyileştirme önerileri birer çıkış yolu olabilir.
One of the most active seismic zone of earth underlies our country where would be influenced widely. As there had been many destructive earthquakes in the past, it is presumable that probable forthcoming earthquakes would be destructive. There should be cautions for the existing buildings which do not have satisfactory earthquake safety. It is not possible to demolish and reconstruct all of them; moreover, high strengthening costs can become problematic for the insufficient buildings. Therefore, reinforcing proposals, which would raise to acceptable level, could be considerable instead of full strengthening . Collinearly, the deficiency of the existing building is evaluated. Building has frame discontinuities on y direction and floor discontinuity due to its local floor spaces. Further more, there are carrying strength deficiency on vertical load, shear force and moment capacity of many of the cross section when capacity controls are performed. In order to remove these deficiencies, seven reinforcing models are proposed. All calculations of each reinforcement models are executed and evaluations performed. In developing the strengthening model, model which has the best results among proposed reinforcement models is chosen and deficiencies are removed. In the examination of cross sections for the strengthening model, it is observed that all carrying capacities became sufficient and disorders are destroyed. One of the most important respects in strengthening decision is cost. For the cases in which financial drain is above acceptable level, reinforcement proposals can be a good solution.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
URI: http://hdl.handle.net/11527/6917
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3944.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.