Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6873
Title: Statik İtme Analizi Yöntemiyle Mevcut Bir Betonarme Yapının İncelenmesi
Other Titles: Analysis Of An Existing Concrete Structure With Static Pushover Method
Authors: Altan, Melike
Kesim, Burçin
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Statik itme
Performans
Kapasite
Talep spektrumu
Deprem
Pushover
Performance
Capacity
Performance
Demand spectrum
Earthquake
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada performans kavramına dayalı, deformasyon kontrollü lineer olmayan analiz yöntemi olan Statik İtme Analizi Yöntemi (Pushover) anlatılmıştır. Bu yöntem kullanılarak yapıların deprem karşısındaki davranışları değerlendirilmiş, deprem kuvvetine karşı güvenliğinin kontrolü ve güçlendirme çalışması anlatılmıştır. Performans kavramı açıklanmıştır. Yapısal ve yapısal olmayan performans seviyelerinin, bu seviyelerin birleşiminden oluşan yapı performans seviyelerinin açıklamaları yapılmış ve hangi kriterlerden oluştukları anlatılmıştır. Statik itme analizi yönteminde kullanılan önemli kavramlar; kapasite spektrumu, talep spektrumu ve performans noktası detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Analizin nasıl uygulanacağı ve uygulama aşamaları ayrıntılı olarak izah edilmiştir. 1975 Deprem Yönetmeliğine göre inşaa edilen dört katlı betonarme bir yapının mevcut durumdayken statik itme analizi ile göçme yükü ve deprem güvenliği tahkiki yapılmıştır. Mevcut yapının beton ve donatı çeliği kalitesi artırılarak analiz tekrar yapılmış ve yapı taşıma kapasitesine olan etkisi incelenmiştir. Yapıda güçlendirme çalışması yapılmış, analiz sonuçları karşılaştırılmış ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.
In this work, Static Pushover Analysis Method which is a non-linear deformation controlled analysis method according to performance concept has been described. By using this method, earthquake behaviors of buildings has been evaluated, security control against power of earthquake and retrofit works has been described. Performance concept has been described. Constructional and non-constructional performance levels, and building performance levels comprised by these levels has been described and the criteria they depend on has been given. The important concepts used in static pushover analysis are; capacity spectrum, demand spectrum and performance point has been described in detail. The application of the analysis and application steps is given in detail. A concrete building with four floors which has been built according to 1975 Earthquake Regulations has been investigated in terms of collapsing load with static pushover analysis and earthquake security. Retrofit has been done, a comparison between analysis results has been made and a general evaluation has been provided.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
URI: http://hdl.handle.net/11527/6873
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2622.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.