Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/6857
Title: Tekillik İçeren Reıssner Plaklarının Sonlu Eleman Çözümünde Geçiş Elemanları Kullanılarak Ağ Sıklaştırması
Other Titles: Mesh Generation In The Finite Element Solution Of Reissner Plates Which Include The Singularity By Using Transition Elements
Authors: Omurtag, Mehmet
Çelik, Tuğrul
Yapı Mühendisliği
Structural Engineering
Keywords: Reissner Plakları
Sonlu Elemanlar
Geçiş Elemanları
Reissner Plates
Finite Elements
Transition Elements
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, Reissner Plak Teorisi kullanılarak, levha ve nispeten kalın plaklar için bir fonksiyonel geliştirilmiştir. Alan denklemleri, eğilme etkilerinin yanı sıra, enine kayma gerilmelerinin ve orta düzleme dik olan normal gerilmenin etkisi de göz önünde bulundurularak çıkartılmıştır. Fonksiyonel, Gàteaux diferansiyel yaklaşımı uygulanarak, potansiyel operator koşulunun sağlatılması yoluyla elde edilmiştir. Bu sayede, problemin sınır koşulları da kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Elde edilen fonksiyonel ile karışık sonlu eleman formülasyonu oluşturulmuştur. Geçiş elemanları kullanılarak değişik ağ yapıları geliştirilmiştir. Bu ağ yapıları ile, farklı yükleme ve farklı mesnetlenme durumları için sayısal çözümler yapılmıştır. Farklı kalınlıklı plaklar için bulunan çözümler, kesin, analitik ve literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmış, yakınsaklık dereceleri belirlenmiştir. Yapılan karşılaştırmalar, mevcut çalışmanın mühendislik açısından yeterli sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur.
In this study, a functional was developed for the membrane structures and moderately thick plates. Field equations were derived not only by taking into account the bending effects, but also the shear stresses and the normal stress normal to the middle plane. Functional is obtained by applying the Gàteaux differential approach and the potential operator condition. By doing this, boundary conditions of the problem are revealed automatically. A mixed finite element formulation is obtained with the functional. Different mesh configurations were developed by using the transition elements. Numerical solutions were found with these configurations under the different loading conditions and different boundary conditions. Results of the different thick plates were compared with the exact, analytic, and the other numerical solutions in the literature. Convergence sensitivity of the solutions was determined. Comparisons showed that solutions of this study were enough sufficient according to the engineering point of view.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
URI: http://hdl.handle.net/11527/6857
Appears in Collections:Yapı Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1858.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.